Afasiforbundet i Norge

Rett til logoped

Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler at personer med afasi for oppfølging av logoped så tidlig som mulig og så hyppig som mulig etter skaden.

I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning.

Noen pasienter henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling. Afasirammede vil ofte ha behov for intensiv og langvarig språktrening hos logoped.

Rett til kommunal logoped

Etter utskrivning fra sykehus er det kommunen som har ansvar for å gi et logopedtilbud. Alle kommuner skal ha et tilbud til voksne med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker. Du kan selv søke deg dit eller du kan få andre til å søke for deg. Mange kommuner har søknadskjema liggende på nettsiden sin. Kommunen skal gi deg en sakkyndig vurdering og et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder enten kommunen kan eller ikke kan gi deg et tilbud.

Rettigheter til opptrening av språkfunksjon etter sykdom eller skade er hjemlet i opplæringsloven kap. 4 A-2. Opplæringsloven

For mer info:

  • Mer om voksnes rettigheter til spesialundervisning finner du her: udir.no
  • Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning for voksne er er, hva ord og uttrykk betyr og hva du kan forvente av kommunen din? Last ned brosjyre: Voksne Spesialundervisning.PDF
  • Har du behov for utdypende informasjon? Utdanningsdirektoratets veileder gir informasjon om retten til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne og redegjøre nærmere for rettighetene til spesialundervisning:  Veilederen Spesialundervisning for voksne
  • Kommunens ansvar for å ha oversikt over rehabiliteringsbehov, samt sørge for tilbud om utredning og oppfølging er hjemlet i forskrift for habilitering og rehabilitering §5.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med kommunens vedtak, kan du klage til den instans som har fattet vedtaket. Dersom klagen ikke fører til endring av vedtak, kan klagen sendes videre til neste instans som er utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Hos den kommunale opplæringsetaten kan du få veiledning om adgangen til å klage og reglene for saksbehandlingen.

      For mer informasjon

 

Rett til privat logoped

Dersom kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi et slikt tilbud, kan man ta kontakt med fastlegen sin og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekke utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).

Tidligere måtte man få ny henvisning fra lege etter 25 logopedtimer gjennom folketrygden, fra 01.01.22 er det tilstrekkelig at logopeden vurderer behov.  Dette følger av Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog