Afasiforbundet i Norge

Om Afasiforbundet

Afasiforbundet ble stiftet i 1987.

Afasiforbundet skal arbeide for at mennesker med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Forbundet skal holde løpende kontakt med sentrale myndigheter og organer med sikte på å fremme forslag av landsomfattende karakter som kan forbedre situasjonen til mennesker med afasi og ervervede kommunikasjonsvansker.

Afasiforbundet i Norge skal fremme forslag til tiltak, drive utredningsarbeid og opplysningsarbeid, delta i høringer og arrangere kurs.

Afasiforbundet i Norge har 27 aktive lokalforeninger.

Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs og samtalegrupper, driver likepersonssarbeid og opplysningsarbeid. Lokalforeningene kan også drive interessepolitisk arbeid på lokalt/regionalt plan, for eksempel gjennom brukermedvirkning. Lokalforeningene kan søke Ekpress-midler til prosjekter gjennom Stiftelseen Dam.

Se oversikt med lenker til lokallagene.

Afasiforbundet er medlem i:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes Studieforbund FUNKIS 
Hjernerådet

Afasiforbundet deltar i nordisk samarbeid gjennom Nordisk afasiråd.

Afasiforbundet er representert i styret til Stiftelsen Klar Tale.