Afasiforbundet i Norge

Kartlegging av brukermedvirkning i helseforskning

Alle er vi brukere av forskning.  Vi vil gjerne høre om dine erfaringer og din mening om brukermedvirkning i helseforskning. Vi ønsker å kartlegge brukermedvirkeres opplevelse av involvering og medbestemmelse i de ulike fasene av et forskningsprosjekt. Så vi er interessert i kunnskap om brukermedvirkning i planlegging av forskning, i gjennomføring av et forskningsprosjekt og med/ved formidling av forskningsresultater. Undersøkelsen er helt anonym. Vi ønsker å forstå hvordan du opplevde å være en brukermedvirker i helseforskning. Vi leter ikke etter erfaringer fra deltakere i kliniske studier. Det er en viktig forskjell, om du er usikker eller lurer på om du skal svare på denne undersøkelsen, er det bare å ta kontakt.

Vi trenger din kunnskap

Denne kartleggingen gjøres i regi av NorCRIN som er et nasjonalt forskningsstøttenettverk bestående av landets seks universitetssykehus. Dette nettverket er etablert for å utvikle og styrke klinisk forskning i Norge og er støttet av Norges forskningsråd.  Målet med kartleggingen er å fremskaffe erfaringer og synspunkter på brukermedvirkning, for å finne ut hvilke tiltak og verktøy vi bør utvikle for å styrke brukermedvirkning i klinisk forskning. En tilsvarende kartlegging skal gjøres blant helseforskere.

Fyll ut skjema her

 Skjema finner du her: Kartleggingsskjema Helse Nord 

Det tar 4-8 minutter å fylle det ut. Undersøkelsen er helt anonym. Det er ikke mulig å finne ut hvem som har svart. Undersøkelsen foregår i løpet av oktober, og stenges 1.november 2021.

Dersom du har spørsmål om studien eller om utfylling av skjemaet, kan du ta kontakt klinisk.forskningsavdeling@unn.no

 

Vennlig hilsen

Klinisk forskningsavdeling UNN

på vegne av NorCRIN

 

Innspill til regjeringserklæringen

I juni i år gikk 20 aktører, som på ulike måter representerer mennesker som er avhengig av eller jobber med rehabilitering, sammen om å utarbeide dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform».

Vi ber de som nå skal danne regjering om å vise at man vil gjennomføre en rehabiliteringsreform i Norge. En slik reform må dekke de behov som enkeltmennesker som rammes av sykdom og ulykker har, og ta i bruk det potensialet rehabilitering har for samfunnsøkonomisk verdi.

23. september sendte de 20 aktørene følgende Innspill til regjeringserklæringen

Les også kronikk i Dagens Medisin publisert 28.9.2021:

Den nye regjeringen må styrke rehabiliteringen – Debatt og kronikk – Dagens Medisin

Bli medlem i Afasiforbundet

Bli medlem i Afasiforbundet for bare kr 75,- ut dette året.

Meld deg inn og delta i et fellesskap med andre med samme utfordringer enten du har afasi , er pårørende eller bare vil støtte oss. Din stemme er viktig.

Bruk gjerne innmeldingsskjemaet på  afasi.no eller send en epost til afasi@afasi.no

Du er også velkommen til å ringe oss om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, tlf. 22 42 86 44.

 

Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program: 

Fredag     29. oktober 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
 • Presentasjon av foreningene

Fredag     5. november 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
 • Almas hus
 • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag     12. november 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
 • Logopedens rolle v/logoped
 • Anbefalt kosthold til slagrammede v/klinisk ernæringsfysiolog

Fredag     19. november 2021 kl. 11:00 – 14:00

 • Pårørendeperspektivet etter hjerneslaget v/Afasiforeningen
 • Følelser, selvbilde og samliv v/psykolog

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret (LMS) i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon:

Kursdagene foregår på Aker sykehus, Lærings- og  mestringssenteret, Bygg 80

 • Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere
 • Det vil bli en enkel servering
 • Parkering etter gjeldende regler (se kart bak). Alle plasser er avgiftsbelastet
 • Kursavgift: 375.- kr for hele kurset (frikort gjelder)
 • Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på. Henvisning fra egen lege er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende, eller henvist av lege på poliklinikk. Gi beskjed ved påmelding om du har med pårørende
 • Frist for mottatt henvisning/påmelding: 22. oktober

Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:

Geriatrisk avdeling
Enhet for Dagbehandling, «Mestringskurs slag»
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål, vennligst kontakt:                               

Rådgiver Anne Lise Hustadnes ved LMS
Tlf:  22 89 48 36  | 900 36 681   E-post: anhust@ous-hf.no

Logoped Cathrine Ø. Utne ved Seksjon for logopedi
Tlf:  22 89 48 51 E-post: catutn@ous-hf.no

Her kan du laste ned brosjyren «Læringstilbud høst 2021»:

Høst 21 Brosjyre

Afasidagene 2021

Afasidagene 2021 er en praksisrettet konferanse om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

Dato: 04.-05.11.2021 i Oslo. Påmeldingsfrist: 14.10.2021. Målgruppa er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi.

Målgruppen er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med afasi. Konferansen er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.

Mer informasjon om afasidagene og påmelding

 

Åpent møte om telelogopedi

Takk til alle som så på webinaret om telelogopedi, et samarbeid mellom Sunnaas sykehus og Afasiforbundet. Det er gøy å se at det er flere som brenner for dette temaet som vi i prosjektet gjør. Opptak av webinaret finner du her.
.
Vi har planlagt et uformelt møte hvor alle er velkomne for en diskusjon/samtale rundt temaer som telelogopedi, hvilke pasienter som kan være aktuelle, kartlegging over skjerm m.m.
.
Dato: 9. september
Tidspunkt: 17.30-18.30
Om dette er noe du kunne tenke deg, send en e-post til enten prosjektleder eller prosjektleder for å få link tilsendt:
.
Prosjektet «Telelogoped» som er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Afasiforbundet, tidligere Logopedlag i Østfold, Universitet i Oslo, Statped, Sykehus Østfold og Indre Østfold kommune. Gjennom prosjektet håper vi å få telelogopedi inn i en tjenestemodell som blir bærekraftig for telemedisinsk språktrening ved afasi.

Tilbud på medlemskap!

Nå kan du melde deg inn i Afasiforbundet for kr 75,- ut året! Ved innmelding får du tilsendt en velkomstpakke med heftet «Hva er afasi», Afasiposten, brosjyrer og afasikort.  (Vanlig pris er kr 300 og 100 for husstandsmedlemmer).

Innmelding:  Fyll ut skjema her

 • Vi jobber interessepolitisk med saker som kan bedre situasjonen til mennesker med afasi.
 • Vi har mange likepersoner, både personer med afasi og pårørende.
 • Vi arrangerer kurs og støtter lokalforeningenes virksomhet.
 • Medlemskap i Afasiforbundet gir også rett til å bli medlem i en lokalforening.
 • Som medlem eller støttemedlem mottar du årlig 4 nummer av Afasiposten.
 • Rabatt på materiell
 • Som nytt medlem i Afasiforbundet får du halv pris på Klar Tale lettlestavis nettutgave i ett år.
 • Som medlem av Afasiforbundet kan du benytte deg av hotellavtaler Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, har forhandlet fram. Les mer her: FFO hotellavtaler
 • 20% rabatt på PC-support hos Digifix. Les mer her. Digifix tilbud juni 2021

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Tjenestene du vil trenge når det gjelder rehabilitering, er svært varierende. Det er hvor du bor som langt på vei avgjør hva slags tjenester du får.

Nok løfter
Vi har hørt løftene fra varierende regjeringer gjennom mange år. Derfor knyttet det seg store forventinger til regjeringens «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering» som er gjennomført i 2017-2019.  Planen er nå evaluert av konsulentselskapet KPMG, på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Konklusjonen i evalueringen er at det må utarbeides og vedtas en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering. Opptrappingsplanen er i bunn og grunn en tilskuddsordning, og ikke en endringsplan med konkrete eller tallfestede mål. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er et komplekst tjenesteområde hvor 365 kommuner har forskjellig tilnærming og metoder og hvor det er et bredt spekter av aktører.

Rehabilitering må gis prioritet
Dette er bakgrunnen for at 20 brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering står bak dokumentet
Norge trenger en rehabiliteringsrreform. Dokumentet skisserer utfordringsbildet som ligger til grunn for kravet om en rehabiliteringsreform. Afasiforbundet er en av organisasjonene som stiller seg bak dokumentet.

En slik reform må inkludere følgende:
-Tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer, inkludert rehabiliteringstilbudet til barn og unge og til personer med samtidige psykiske helseutfordringer og/eller ruslidelser
-Rehabilitering må integreres i hele pasientforløpet
-Et kompetanseløft innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering, og sterke fagmiljøer med kompetanse innen digitalisering og teknologi
-Styrking av samhandlingen mellom den enkelte pasient/bruker og tjenestetilbudet
-Inkludering av pårørendeperspektivet
-Styringsdata som gir nødvendig kunnskap om effekt og kvalitet
-Forskning på rehabilitering i hele pasientforløpet
-Finansiering må stimulere ønsket utvikling

Vi er klare til å bidra.

Her kan du laste ned: Norge trenger en rehabiliteringsreform

Kilde: FFO
Foto: Shutterstock

«Kan det være synet?»

Webinar om synsforstyrrelser som kan oppstå etter et hjerneslag.

Forskning viser at mange, inntil 64 % av de som overlever et hjerneslag, opplever en eller flere synsforstyrrelser. Godt syn er en forutsetning for at vi skal klare å fungere godt nok i hverdagen.

Mange får vansker med orientering/mobilitet, lesevansker, balansevansker, vansker med sosial samhandling og med hverdagslivets aktiviteter. Dersom underliggende synsforstyrrelser ikke blir kartlagt, kan den som rammes av hjerneslag få feil diagnose og utilstrekkelig oppfølging, eller at tiltak som settes inn ikke har ønsket effekt.

Tidspunkt: Onsdag 15. september 2021

Foreleser: Eva Bjånes, synspedagog ved Voksenopplæringen i Bergen – skole- og kompetansesenter

Opptak av webinaret

Her kan du laste ned PowerPoint presentasjonen:

KAN DET VÆRE SYNET

 

 

 

 

Spørreundersøkelse til logopeder om afasibehandlingsprogrammer og ressurser

Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) arbeidsgruppe 4 holder for tiden på med en spørreundersøkelse til logopeder i hele verden om hvilken tilgang til de har til afasibehandlingsprogrammer og ressurser, hvordan de velger ut, og hva logopeder opplever av eventuelle hindringer eller fordeler med tilgang til afasiressurser.

Spørreundersøkelsen er initiert og etisk godkjent i Australia, og  den foregår helt anonymt og trenger dermed ikke godkjenning av NSD i tillegg (skriftlig kommunikasjon med NSD).

Vi håper logopeder i Norge kan bidra med mange viktige svar.

Lenke til undersøkelsen

Konttaktperson: Dr Jade Dignam  j.dignam@uq.edu.au

Kontaktperson i Norge:
Melanie Kirmess
Førsteamanuensis, ISP, UiO/Logoped MNLL

Informasjon på engelsk. Appendix A_ATF Recruitment flyer 2021