Afasiforbundet i Norge

Om henvisning til privat logoped

Fra og med 1. januar 2017 endret HELFOs regler for henvisning til privatpraktiserende logopeder. Tidligere var man nødt til å få et skriftlig avslag på oppfølging fra kommunen før man kunne søke HELFO om å få dekket utgiftene til privatpraktiserende logoped. Avslaget skulle sammen med henvisning fra lege sendes til HELFO for forhåndsgodkjenning. Nå  holder det derimot med en henvisning fra lege. Henvisningen skal gis til logopeden som skal vurdere om vilkårene for behandling hos logoped er tilfredsstilt. Du velger selv hvilken logoped du ønsker å bruke

Henvisningen vil som tidligere bare gjelde for 25 behandlingstimer om gangen før man vil trenge en ny henvisning fra lege. Når timene er brukt opp skal lege og logoped vurdere om det er behov for ytterligere oppfølging.

Regelendringene endrer likevel ikke det som er en av de største utfordringene en person med afasi står overfor når det kommer til oppfølging, nemlig tilgangen til tjenesten. Det er fremdeles slik at det i mange kommuner ikke eksisterer noe logopedtilbud, verken kommunalt eller privat.

Personer med afasi sin rett til logoped er hjemlet i opplæringsloven §4A. Rett til å få dekket behandling hos privatpraktiserende logoped er hjemlet i folketrygdloven §5-10.

 • Nye regler trådde i kraft 1. januar 2017.
 • For brukere over 18 år trenger man nå bare henvisning fra lege for å få oppfølging hos privatpraktiserende logoped.
 • Henvisningen gis til den logopeden du velger
 • Logopeden vurderer behovet for logopedoppfølging
 • Henvisningen gjelder for 25 timer om gangen
 • Du står fritt til å velge logoped selv, eller bytte logoped om du ønsker
 • Det er fremdeles mangelfull logopeddekning i Norge og store ulikheter mellom kommunene.

Rett til logoped

I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning.

Noen pasienter henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling. Afasirammede vil ofte ha behov for intensiv og langvarig språktrening hos logoped.

Alle kommuner skal ha et tilbud til voksne med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker. Retten til utredning og behandling er hjemlet i Opplæringsloven, kapittel 4A-2. Afasirammede bør få tilgang til logopedtjenester umiddelbart etter utskrivning fra sykehuset. Dersom kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi et slikt tilbud, kan Folketrygden dekke utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).

 

Voksenopplæring

Voksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning. På disse sidene finner du informasjon om spesialundervisning for voksne:  www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning for voksne er er, hva ord og uttrykk betyr og hva du kan forvente av kommunen din?

Last ned brosjyre: Voksne Spesialundervisning.PDF

Har du behov for utdypende informasjon? Utdanningsdirektoratets veileder gir informasjon om retten til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne og redegjøre nærmere for rettighetene til spesialundervisning:  Veilederen Spesialundervisning for voksne

Mer om opplæringsloven

Rettigheter til opplæring for barn, unge og voksne er hjemlet i Opplæringsloven.

Opplæringsansvarlig instans i kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge opplæringen for personer med særskilte behov. Dette inkluderer personer med afasi.

Voksne med behov for ny opplæring etter sykdom og skade har rettigheter etter flere paragrafer i Opplæringsloven.
– § 4 A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne
– § 4A-2 Rett til spesialundervisnning på grunnskolens område

– § 4A-7 Skyss
– § 4A-8 Rådgivning

Disse paragrafene ble gjort gjeldende høsten 2002. De to første erstatter tidligere paragraf § 5-2.

§ 4 A-1 sier: ”De som er over opplæringspliktig alder, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.”

§ 4 A-2 sier: ”Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.”

Her finner du opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A74A-2

Rett til å klage

En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Les mer om hvordan du skal gå fram når du ikke får det du har krav på i din kommune:

 • Du kan selv søke deg dit eller du kan få andre til å søke for deg.
 • Mange kommuner har søknadskjema liggende på nettsiden sin.
 • Kommunen skal gi deg en sakkyndig vurdering og et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder enten kommunen kan eller ikke kan gi deg et tilbud.
 • Du har rett til å klage på vedtaket dersom du har fått avslag eller synes du har fått tildelt for få timer.
 • Klagen skal sendes den instans som har fattet vedtaket.
 • Dersom klagen ikke fører til endring av vedtak, kan klagen sendes videre til neste instans som er utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.
 • Hos den kommunale opplæringsetaten kan du få veiledning om adgangen til å klage og reglene for saksbehandlingen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Afasiforbundet, E-post: afasi@afasi.no, telefon 22428644.