Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Slagorganisasjoner samarbeider

Afasiforbundet i Norge, Landsforeningen for slagrammede (LFS) og LHL Hjerneslag har ett mål: Ivareta interessene til de slagrammede og pårørende på en effektiv og god måte. Alle tre organisasjoner har i noen uker sammen med Norsk forening for slagrammede (NFS) arbeidet med å etablere et slagforum som skal koordinere slagorganisasjonenes kontakt med helsemyndighetene, og gjennomføre felles tiltak og arrangere felles aktiviteter når det er naturlig. NFS har etter styremøte 28. januar trukket seg fra dette arbeidet uten begrunnelse. – Vi beklager at ikke alle vil delta videre, da vi sikre på at vi vil gjøre hverdagen enklere for slagrammede, pårørende, helsepersonell og helsemyndigheter ved å stå sammen. Men vi tre – LHL Hjerneslag, LFS og Afasiforbundet – må ta ansvar å jobbe sammen videre, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, leder Roger Amundsen i LFS og leder Hogne Jensen i Afasiforbundet. De tre, sammen med Aksjonsgruppa for bedre slagrehabilitering, vil levere felles høringssvar til Helsedirektoratet på pakkeforløp hjerneslag fase 2. Afasiforbundet, LFS og LHL Hjerneslag vil også ha felles arrangement under Arendalsuka og stå sammen på stand under den store nasjonale konferansen om hjerneslag i Oslo Kongressenter i februar.

Temamøter på Aker sykehus

Slagrammede og pårørende er hjertelig velkomne til vårens temamøter 2019.

Temamøte 1:  Fredag 25. januar  kl. 11:00 – 13:30

 • Usynlige vansker – skjulte vansker og utfordringer i hverdagen. Ved ergoterapeut

Temamøte 2:  Fredag  8. mars kl. 11:00 – 13:30

 • Anbefalt kosthold for slagrammede. Temaet er tilrettelagt for slagrammede både med og uten svelgevansker. Ved klinisk ernæringsfysiolog og logoped

Temamøte 3:  Fredag 24 mai kl. 11:00 – 13:30

 • Fysisk trening etter hjerneslag. Ved fysioterapeut

Læringstilbudet er et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo og omegn, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus.

Temamøtene er gratis. Det er ikke nødvendig å melde seg på i forkant.

Sted: Oslo Universitetssykehus HF, Aker Sykehus Lærings- og mestringssenteret – bygg 41 B

Se brosjyre og plakat som kan lastes ned her.

Illustrasjon: Simon Brun

Søk ExtraStiftelsen-midler!

Drømmer du om å bli overrasket med at du får midler til ditt prosjekt? I juni kan det bli din tur. Vårens søknadsrunde for Helse- og ExtraExpress-prosjekter er åpen og vi vil svært gjerne ha søkere.

Om Helseprosjekter

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon. Afasiforbundet er medlem i ExtraStiftelsen og dermed godkjent søkerorganisajson.

Søknadsfristen er 1. mars.

Om ExtraExpress

ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens medlemsorganisasjoner. Afasiforbundet er medlem. Det er  fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være midler til lokale treningsgrupper, ulike type kurs, samlinger og aktiviteter, utstyr som bidrar til aktivitet og frivillighet, eller lignende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Søknadsfristen er 15. mars.

Hvordan søke?

Tilgang til søknadsskjemaer, og innloggingsinformasjon til søknadsportalen ExtraWeb, får du av Afasiforbundet.

Les retningslinjene før du går i gang: https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Du er velkommen til å ta kontakt med oss når som helst om du har spørsmål og ønsker å søke.

hilsen fra
Afasiforbundet i Norge

Marianne Brodin eller Annika N. de Leon, tlf. 22 42 86 44, epost: afasi@afasi.no

Nytt tilbud for pasienter med ervervede språkvansker i Helse Vest

Fra 2019 vil det bli tilbudt intensiv senfase språktrening ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

 Målgruppen for intensivspråktrening i gruppe er personer som har fått afasi etter ervervet hjerneskade.  Afasi innebærer vansker med å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi. Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket.

Henvisning og vurdering

For å delta på senfase språktrening må man enten bli henvist fra fastlege/behandlende lege, eller bli vurdert som aktuell for deltagelse under primærrehabilitering. Det bør ha gått minst 3-6 måneder etter hjerneskaden.

Deltagerne må kunne si eller gjenta noen ord, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på 3 timer medspråktrening, i tillegg til noe fysisk aktivitet i gruppe. Tilbudet er lagt opp som et dagtilbud. Deltagerne må være motivert for et krevende treningsprogram.

Språktreningen er ikke egnet ved progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

Alle leger kan henvise pasienter til programmet. Henvisninger til deltagelse i programmet bør inneholde følgende opplysninger:

 • generelle helseopplysninger
 • aktuell sykehistorie
 • funksjonsnivå og hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter (ADL)
 • en kort beskrivelse av språkvanskene
 • en beskrivelse av hvilke behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar knyttet til språk
 • en beskrivelse av hvilke andre behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar
 • logopedrapport vedlegges

Henvisningsrutiner

1. Før

Aktuelle pasienter vil ut fra henvisning bli innkalt til en poliklinisk vurdering for samtale og kartlegging. Utfra dette vurderes eventuell deltagelse, og hvilken gruppe som kan være aktuell. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker.

2. Under

Gjennomføring, del 1

Språktreningen foregår i gruppe på tre afasirammede og en logoped, samt assistent ved behov. Det gjennomføres tre timer daglig språktrening over en periode på tre uker. Det vil i tillegg være andre aktiviteter ila dagen der bruk av språket også har fokus, undervisning om aktuelle tema, samt ukentlig involvering av pårørende. Første og siste dag går med til testing av den enkelte deltager.
Programmet er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Hovedformålet med treningen er å bedre talespråkproduksjon. Metoden er utformet som et kortspill der det gjelder å samle par. Kortspillet følger en fast struktur og deltagerne mottar hjelp til å produsere så fullstendige setninger som mulig. Deltagerne sitter bak små skjermer og oppfordres til å bruke talespråk fremfor kroppsspråk eller annen alternativ kommunikasjon. 

Gjennomføring, del 2

3. Etter

Oppfølging

Etter avsluttet opphold ferdigstilles en logopedrapport med konklusjon. Denne sendes hver enkelt deltager og til logoped i hjemkommunen. Det utarbeides i tillegg en epikrise som sendes til fastlege/henvisende instans. Deltagerne oppfordres til å fortsette å bruke det verbale språket aktivt i hverdagen. Det anbefales i utgangspunktet at en får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen etter endt opphold.

Les hele infoskrivet fra Haukeland Universitetssykehus:

Infoskriv ISST

Medlem i Afasiforbundet?

Afasiforbundet i Norge er åpent for alle interesserte og jobber for at personer med afasi og deres pårørende skal få en bedre afasi-hverdag.

Som medlem får du:

 • Medlemskap i en lokalforening med muligheter for sosiale aktiviteter
 • Kontakt med likepersoner, både pårørende og personer med afasi
 • Mulighet til i å delta på kurs
 • Tilgang til rådgivningstjeneste og kontakttelefon med hjelp og informasjon om rettigheter
 • Medlemspriser på en del materiell

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Telefon 22 42 86 44 eller afasi@afasi.no

Her kan du melde deg inn:

Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad

Det videre arbeidet med kampanjen blir koordinert av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og LHL Hjerneslag.

– Fortsatt kommer pasienter for sent til diagnostisering og behandling ved hjerneslag. Det er flere årsaker til det, blant annet manglende eller usikker kunnskap om symptomer og ikke stor nok bevissthet på hvor viktig det er å ringe 113 umiddelbart når symptomer oppstår. Derfor må opplysningsarbeidet fortsette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Flere kjenner igjen symptomene

Helsedirektøren viser til at selv om det fortsatt er en jobb å gjøre, har arbeidet – blant annet gjennom Prate, Smile, Løfte-kampanjen – gitt resultater. I forrige hovedkampanjeperiode økte andelen som kjenner til symptomene på slag fra 62 prosent til 72 prosent av befolkningen, viser pre og posttest utført av Helsedirektoratet.

Tidsfaktoren er kritisk

Ved hjerneslag, som enten er hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp eller hjerneblødning, er tidsfaktoren kritisk. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter, og det går tapt om lag to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneinfarkt.

 

Hovedsymptomene på slag er at man plutselig får problemer med å prate, smile eller løfte armene. Da skal man umiddelbart ringe 113 for å komme raskt til diagnostisering og eventuell behandling, om det viser seg å være slag.

– Forskjellen på å komme tidlig og sent kan være liv og død, eller et liv med eller uten alvorlige utfall som lammelser, kognitiv svikt og behov for varig pleie og omsorg, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Kontinuerlig kunnskapsspredning

Den nasjonale befolkningsrettede hjerneslagsymptomkampanjen Prate, Smile, Løfte skal nå videreføres som en nasjonal dugnad av helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner. Idéen er at et slikt samarbeid mellom ulike aktører skal bidra til godt synlige kampanjeperioder og til et kontinuerlig informasjons- og kunnskapsspredningsarbeid mellom større nasjonale kampanjer i regi av Helsedirektoratet.

Kilde: Helsedirektoratet

Afasiforbundet til Stortinget

Et mer rettferdig og forsvarlig rehabiliteringstilbud i Norges kommuner, samt i spesialisthelsetjenesten var noen av kravene Afasiforbundet i dag la frem på høring for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I forbindelse med et oppfølgingsspørsmål fikk vi også anledning til å redegjøre for de hårreisende resultatene logopedundersøkelsen fra 2017 avslørte, nemlig store geografiske forskjeller med hensyn til logopedtilbud til personer med afasi og FOR mange kommuner med dårlig dekning. Afasiforbundet krever at politikerne tar grep!

Her kan du titte på høringen i Stortinget.

Hogne Jensen og Marianne Brodin  sammen med Parkinsonforbundet, LHL Hjerneslag, Hjernerådet og Epilepsiforbundet. Viktige saker ble tatt opp og organisasjonene utfylte og supplerte hverandre på en god måte.

 

Spørsmål til Bent Høie

Før stortingsvalget i 2017 slo Afasiforbundet i Norge og LHL Hjerneslag alarm om det manglende tilbudet til personer med afasi. Nå vil stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland vite hvordan helseminister Bent Høie vil bidra til å bedre tilbudet om språkhjelp til personer med afasi, og hvordan han vil sørge for at flere logopeder blir tilgjengelige ute i kommunene for å drive opptrening med pasienter som får språkvansker etter en hjerneskade. Takk til LHL Hjerneslag og Tellef Inge Mørland for ha bidratt til å få denne saken til Stortinget.

Tellef Inge Mørland, Arbeiderpartiet, Aust-Agder

Lenke til skriftlig spørsmål på Stortinget

Her kan du lese svaret fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie:

Lenke til svar fra Bent Høie

Click to listen highlighted text!