Velkommen til Afasiforbundet i Norge   Click to listen highlighted text! Velkommen til Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge

Nytt tilbud for pasienter med ervervede språkvansker i Helse Vest

Fra 2019 vil det bli tilbudt intensiv senfase språktrening ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Rehabiliteringsklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

 Målgruppen for intensivspråktrening i gruppe er personer som har fått afasi etter ervervet hjerneskade.  Afasi innebærer vansker med å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi. Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket.

Henvisning og vurdering

For å delta på senfase språktrening må man enten bli henvist fra fastlege/behandlende lege, eller bli vurdert som aktuell for deltagelse under primærrehabilitering. Det bør ha gått minst 3-6 måneder etter hjerneskaden.

Deltagerne må kunne si eller gjenta noen ord, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på 3 timer medspråktrening, i tillegg til noe fysisk aktivitet i gruppe. Tilbudet er lagt opp som et dagtilbud. Deltagerne må være motivert for et krevende treningsprogram.

Språktreningen er ikke egnet ved progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

Alle leger kan henvise pasienter til programmet. Henvisninger til deltagelse i programmet bør inneholde følgende opplysninger:

 • generelle helseopplysninger
 • aktuell sykehistorie
 • funksjonsnivå og hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter (ADL)
 • en kort beskrivelse av språkvanskene
 • en beskrivelse av hvilke behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar knyttet til språk
 • en beskrivelse av hvilke andre behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar
 • logopedrapport vedlegges

Henvisningsrutiner

1. Før

Aktuelle pasienter vil ut fra henvisning bli innkalt til en poliklinisk vurdering for samtale og kartlegging. Utfra dette vurderes eventuell deltagelse, og hvilken gruppe som kan være aktuell. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker.

2. Under

Gjennomføring, del 1

Språktreningen foregår i gruppe på tre afasirammede og en logoped, samt assistent ved behov. Det gjennomføres tre timer daglig språktrening over en periode på tre uker. Det vil i tillegg være andre aktiviteter ila dagen der bruk av språket også har fokus, undervisning om aktuelle tema, samt ukentlig involvering av pårørende. Første og siste dag går med til testing av den enkelte deltager.
Programmet er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Hovedformålet med treningen er å bedre talespråkproduksjon. Metoden er utformet som et kortspill der det gjelder å samle par. Kortspillet følger en fast struktur og deltagerne mottar hjelp til å produsere så fullstendige setninger som mulig. Deltagerne sitter bak små skjermer og oppfordres til å bruke talespråk fremfor kroppsspråk eller annen alternativ kommunikasjon. 

Gjennomføring, del 2

3. Etter

Oppfølging

Etter avsluttet opphold ferdigstilles en logopedrapport med konklusjon. Denne sendes hver enkelt deltager og til logoped i hjemkommunen. Det utarbeides i tillegg en epikrise som sendes til fastlege/henvisende instans. Deltagerne oppfordres til å fortsette å bruke det verbale språket aktivt i hverdagen. Det anbefales i utgangspunktet at en får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen etter endt opphold.

Les hele infoskrivet fra Haukeland Universitetssykehus:

Infoskriv ISST

Medlem i Afasiforbundet?

Afasiforbundet i Norge er åpent for alle interesserte og jobber for at personer med afasi og deres pårørende skal få en bedre afasi-hverdag.

Som medlem får du:

 • Medlemskap i en lokalforening med muligheter for sosiale aktiviteter
 • Kontakt med likepersoner, både pårørende og personer med afasi
 • Mulighet til i å delta på kurs
 • Tilgang til rådgivningstjeneste og kontakttelefon med hjelp og informasjon om rettigheter
 • Medlemspriser på en del materiell

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Telefon 22 42 86 44 eller afasi@afasi.no

Her kan du melde deg inn:

Hjerneslagkampanje videreføres som nasjonal dugnad

Det videre arbeidet med kampanjen blir koordinert av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) og LHL Hjerneslag.

– Fortsatt kommer pasienter for sent til diagnostisering og behandling ved hjerneslag. Det er flere årsaker til det, blant annet manglende eller usikker kunnskap om symptomer og ikke stor nok bevissthet på hvor viktig det er å ringe 113 umiddelbart når symptomer oppstår. Derfor må opplysningsarbeidet fortsette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Flere kjenner igjen symptomene

Helsedirektøren viser til at selv om det fortsatt er en jobb å gjøre, har arbeidet – blant annet gjennom Prate, Smile, Løfte-kampanjen – gitt resultater. I forrige hovedkampanjeperiode økte andelen som kjenner til symptomene på slag fra 62 prosent til 72 prosent av befolkningen, viser pre og posttest utført av Helsedirektoratet.

Tidsfaktoren er kritisk

Ved hjerneslag, som enten er hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp eller hjerneblødning, er tidsfaktoren kritisk. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter, og det går tapt om lag to millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneinfarkt.

 

Hovedsymptomene på slag er at man plutselig får problemer med å prate, smile eller løfte armene. Da skal man umiddelbart ringe 113 for å komme raskt til diagnostisering og eventuell behandling, om det viser seg å være slag.

– Forskjellen på å komme tidlig og sent kan være liv og død, eller et liv med eller uten alvorlige utfall som lammelser, kognitiv svikt og behov for varig pleie og omsorg, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Kontinuerlig kunnskapsspredning

Den nasjonale befolkningsrettede hjerneslagsymptomkampanjen Prate, Smile, Løfte skal nå videreføres som en nasjonal dugnad av helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner. Idéen er at et slikt samarbeid mellom ulike aktører skal bidra til godt synlige kampanjeperioder og til et kontinuerlig informasjons- og kunnskapsspredningsarbeid mellom større nasjonale kampanjer i regi av Helsedirektoratet.

Kilde: Helsedirektoratet

Afasiforbundet til Stortinget

Et mer rettferdig og forsvarlig rehabiliteringstilbud i Norges kommuner, samt i spesialisthelsetjenesten var noen av kravene Afasiforbundet i dag la frem på høring for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I forbindelse med et oppfølgingsspørsmål fikk vi også anledning til å redegjøre for de hårreisende resultatene logopedundersøkelsen fra 2017 avslørte, nemlig store geografiske forskjeller med hensyn til logopedtilbud til personer med afasi og FOR mange kommuner med dårlig dekning. Afasiforbundet krever at politikerne tar grep!

Her kan du titte på høringen i Stortinget.

Hogne Jensen og Marianne Brodin  sammen med Parkinsonforbundet, LHL Hjerneslag, Hjernerådet og Epilepsiforbundet. Viktige saker ble tatt opp og organisasjonene utfylte og supplerte hverandre på en god måte.

 

Spørsmål til Bent Høie

Før stortingsvalget i 2017 slo Afasiforbundet i Norge og LHL Hjerneslag alarm om det manglende tilbudet til personer med afasi. Nå vil stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland vite hvordan helseminister Bent Høie vil bidra til å bedre tilbudet om språkhjelp til personer med afasi, og hvordan han vil sørge for at flere logopeder blir tilgjengelige ute i kommunene for å drive opptrening med pasienter som får språkvansker etter en hjerneskade. Takk til LHL Hjerneslag og Tellef Inge Mørland for ha bidratt til å få denne saken til Stortinget.

Tellef Inge Mørland, Arbeiderpartiet, Aust-Agder

Lenke til skriftlig spørsmål på Stortinget

Her kan du lese svaret fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie:

Lenke til svar fra Bent Høie

Språk og følelser hos barn

Barn med språkvansker har større sannsynlighet enn andre for å utvikle emosjonelle vansker som angst og depresjon, og motsatt. Det viser en ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i OsloCand.psychol Siri Helland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Longitudinal associations between language difficulties and internalizing problems

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Discuss how epidemiological studies can contribute to the understanding and treatment of social and emotional developmental problems

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Vitenskapelig sammendrag

Bedømmelseskomité

 • Postdok Minna Torppa, University of Jyväskylä, Finland

 • Professor Karl Henry Jacobsen, NTNU, Trondheim

 • Professor Francisco Pons, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Tilmann von Soest

Veiledere

 • Kristin Gustavson, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, UiO
 • Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

 

Link til nettsiden: https://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/helland

Slagforum lansert

Pressemelding / uttalelse fra Afasiforbundet i Norge, LHL Hjerneslag, Landsforeningen for slagrammede (LFS) og Norsk forening for slagrammede (NFS), 29. oktober 2018 (Verdens hjerneslagdag):

I Norge er vi fire brukerorganisasjoner for slagrammede og pårørende. Nå har vi dannet Slagforum for å gjøre det enklere for helsemyndigheter og helsepersonell å forholde seg til at vi er flere aktører som representerer samme grupper. Heretter skal de som ønsker kontakt med oss som brukerorganisasjoner kunne ta kontakt med Slagforum, så skal vi selv sørge for koordineringen oss i mellom.

Gjennom to møter har vi drøftet situasjonen på hjerneslagområdet. Selv om vi er forskjellige, har vi det viktigste felles: Hensynet til slagrammede og pårørende. Den er overordnet alt annet. Deres interesser er tjent med at vi samarbeider tettere enn i dag, og det er det vi nå skal gjøre gjennom dette forumet.

Som samarbeidsmodell har vi valgt et forum som skal møtes til et større arbeids- og beslutningsmøte to ganger i året med to representanter fra hver organisasjon. Lederskapet skal gå på omgang for to år av gangen. Forumet styres etter konsensusprinsippet. Mellom halvårlige møter koordineres aktiviteter som man blir enige om skal være felles eller interessepolitisk arbeid, gjennom kontakt på e-post, telefon eller adhoc-møter.

Organisasjonene fortsetter som selvstendige organisasjoner med egne medlemmer, aktiviteter og informasjon.

I første omgang tenker vi å avgi felles høringsuttalelse til pakkeforløp hjerneslag fase 2, jobbe felles med utvalgte interessepolitiske saker – slik som bedre rehabiliteringstilbud for slagrammede – bidra til å videreføre Helsedirektoratets symptomkampanje Prate, Smile, Løfte og ha noen større felles markeringer og arrangementer.

Noen aktuelle kampsaker framover blir:

 • Øke kunnskapen om symptomer på hjerneslag
 • Bedre og mer helhetlig informasjon til slagrammede og pårørende
 • Styrke rehabiliteringstilbudet for slagrammede i spesialisthelsetjenesten og i kommunene
 • Styrke oppfølgingstilbudet for slagrammede og pårørende i kommunene

 

Samarbeidet starter med en felles studietur sammen med Helsedirektoratet og Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus, til Danmark for å se på hva som fungerer bra i dansk slagrehabilitering og hva som eventuelt kan overføres til Norge.

Landsforeningen for slagrammede (LFS) har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF), mens LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – Afasiforbundet i Norge og Norsk forening for slagrammede (NFS) er alle tre medlemmer i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Samtlige fire organisasjoner er medlemmer i Hjernerådet.

For mer informasjon:

Hogne Jensen, leder i Afasiforbundet i Norge, mobil 991 68 021

Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449

Roger Amundsen, leder i Landsforeningen for slagrammede, mobil 489 99 797

Kjell Inge Skarbø, leder Norsk forening for slagrammede, mobil 907 43 008

 

Gratis medlemskap ut året!

Lenke til innmelding: https://afasi.no/kontakt-oss/bli-medlem/  

Vi sender faktura i 2019.

Du kan også ringe 22 42 86 44 eller sende epost til afasi@afasi.no

Foto: Shutterstock

Slagkafé om språkforstyrrelser etter hjerneslag, Ski, 17.oktober

Hva er afasi og hvordan leve med afasi?

Logoped og leder i Afasiforbundet,  Hogne Jensen, holder foredrag og svarer på spørsmål.

Finstadtunet, Kråkstadveien 45, Ski, 17.10. kl. 14-16:

Møtet er åpent for alle interesserte – enkel beverting.

Vi ønsker påmelding til hjerneslag@lhl.no eller

mobil 90506449.

Velkommen!

Arrangør: LHL Hjerneslag/LHL Follo/Afasiforbundet i Norge

Click to listen highlighted text!