Afasiforbundet i Norge

Se film – samtal om filmen

Filmkveld som aktivitet i lokale afasiforeninger

Det legges opp til at deltakerne skal få innføring i hvordan man kan samtale om film med personer med afasi. Det vil blir utarbeidet et hefte som danner utgangspunkt for samtalene. Støttearkene er bygget opp med stikkord og bilder som skal gjøre det lettere for personer med afasi å sette seg inn i hva filmen handler om i forkant av filmen, og vurdere filmen i etterkant. Tanken er å se og samtale om 2-3 filmer i løpet av helgen. I tillegg til støttearkene vil deltakerne få oversikt over 10-20 filmer som kan egne seg på lokale filmkvelder.  Etter seminaret drar deltakerne tilbake til sine respektive lokalforeninger. Hensikten er at de skal kunne implementere filmkvelder som en aktivitet hjemme i sine foreninger.

Kurset starter med lunsj kl. 1230 lørdag 17. oktober og avsluttes med lunsj kl. 1230 søndag 18. oktober.

Kurset passer også for logopeder som driver afasigrupper, og dere er velkomne til å melde dere på!

Logoped Karianne Berg  er ansvarlig for seminaret.

Minst to personer fra hver forening får dekket reise og opphold. Kurset er for medlemmer av Afasiforbundet.

Sted: Scandic Hotell Gardermoen

Påmeldingsfrist 1. oktober 2015

For påmelding og spørsmål, ta kontakt med Afasiforbundet: afasi@afasi.no eller tlf. 22 42 86 44.

(Foto: www.fotolia.com)

Musikkterapeutiske metoder?

Da tenker jeg på dere som har erfaring med bruk av musikkterapeutiske metoder i arbeid med afatikere, for eksempel metoden ”Melodic Intonation Therapy”.

Dette gjelder både dere som er/har vært rammet av afasi, og fagpersonell som har jobbet med afatikere.

All erfaring er interessant, uansett om den er god eller ikke.

Prosjektet er behandlet og tilrådd av personvernombudet.

Jeg kan kontaktes på post: astrid.rommerud@gmail.com eller på tlf: 95084351.  På forhånd takk!

TV-aksjon for Sunnaasstiftelsen

TV-sendingen foregår direkte fra takterassen på Sunnaas.

– Aksjon Sunnaas gir oss en fantastisk mulighet til å gi barn og voksne over hele landet muligheter til å leve aktive, gode liv til tross for sykdom eller skade som har ført til lammelser eller kognitiv svikt, sier Sunnaasstiftelsens leder, Marianne Holth Dybwad.

 

Nasjonalt rehabiliteringsløft

Med pengene fra innsamlingsaksjonen skal stiftelsen øke bevilgningene til avansert forskning og teknologi, samt til aktiviteter som fremmer motivasjon og mestring. På initiativ fra Landsforeningen for ryggmargsskadde, har stiftelsen finansiert Ekso Bionics, en robot som hjelper lamme å gå, og er som følge av dette blitt del av en stor studie i Europa. Stiftelsen er også initiativtaker og arrangør av Camp Spinal.

– Gjennom vår finansiering kan vi være en katalysator som gjør det mulig å få i gang forskningsprosjekter på tvers av rehabiliteringsfeltet. Det er da magi oppstår, og vi kan få spin-off til flere forskningsgrupper, mastergrader og doktorgrader, som samarbeider på tvers av organisasjonene og brukergruppene.

– Det er viktig å sikre at Norge er i front når det gleder teknologi og forskning. Det fører til ny kunnskap og teknologi som igjen kommer brukerne til gode, sier Dybwad.

– Aksjon Sunnaas er en unik anledning til å sette fokus på at et liv som reddes er et liv som også skal leves, avslutter Marianne Holth Dybwad.

Direktesending på TV 2

Hallvard og Katarina Flatland leder sendingen på TV 2. Hallvard Flatland har selv vært pasient ved Sunnaas sykehus og vil sammen med datteren lose seerne gjennom et program fylt av sterke pasienthistorier og artister. De formidler hvilken forskjell de innsamlede midlende kan gjøre for mennesker med konsentrasjons- og språkvansker og funksjonsnedsettelser. De to programlederne har også startet en konkurranse seg i mellom om hvem som kan samle inn mest penger til aksjonen. Resultatet får vi lørdag 22. august.

Kodeord Sunnaas til 2160

Marianne Holth Dybwad oppfordrer alle til å bli med på en nasjonal dugnad slik at vi sammen kan få til store ting i rehabiliteringsfeltet. Brukerne sitter på mange gode historier som er viktig å dele. Spre det, og hjelp oss på den måten å hjelpe dere.

– Slik gjør du det: Send kodeord sunnaas til 2160 for å gi 200 kr. Da får du også mulighet til å lage din egen digitale innsamlings bøsse. Den kan du bruke til å samle inn penger i ditt sosiale nettverk. Du kan også gi via kontonummer 8601.18.15628, avslutter Dybwad.

Følg “Aksjon Sunnaas – fra tragedier til mirakler” i sosiale medier på Sunnaasstiftelsens sider og på TV 2 lørdag 22. august fra kl. 20.30

 

 

Afasiforbundet på Arendalsuka

Hvem kan snakke for deg når du ikke kan? Vårt budskap er at logopedhjelp er viktig når afasi rammer. Det må utdannes og ansettes mange nok til at det finnes hjelp å få for alle.

 • 15 000 nye hjerneslag i Norge hvert år
 • Hvert tredje hjerneslag gir afasi (vansker med å snakke, lese, skrive og forstå det som sies)
 • Logoped-hjelp er det viktigste tilbudet for personer med afasi
 • Logoped må kartlegge skaden og sette i gang trening tidligst mulig
 • Logopeder mangler på flere sykehus og i flere kommuner

Afasi og brukermedvirkning

Afasi er en språkforstyrrelse oftest forårsaket av hjerneslag, som kan gi vansker med å snakke, forstå hva andre sier, lesing og skriving. I tillegg til dette har afasi vist seg å ha stor innvirkning på personers livskvalitet både for den som har fått hjerneslag og familien.

Forskere nasjonalt og internasjonalt vil presentere nye forskningsresultater som gir en bedre forståelse av hva afasi er og som viser behandlingsmulighetene. Karianne Berg tar for seg tema brukermedvirkning for afasirammede logopeders erfaring fra språkrehabilitering.

«Brukermedvirkning for afasirammede er viktig og vanskelig» -afasirammedes og logopeders erfaring fra språkrehabilitering

At brukermedvirkning er viktig framkommer både gjennom retningslinjer for slagrehabilitering og lovgivningen i Norge, men vi vet lite om hvordan brukermedvirkning praktiseres i rehabiliteringshverdagen, dette gjelder spesielt for brukere med språk- og kommunikasjonsvansker. Studier har vist at kommunikasjonsvansker og kognitive utfall er sett på som den største barrieren for å involvere brukere i målsetningsarbeid, dette gjelder også for studier der personer med afasi ikke er inkludert

Intervjuer med 15 personer med afasi og 20 logopeder i Norge har vist at afasien er et stort hinder i brukermedvirkningen. Språkvansken gjør det svært utfordrende å skulle diskutere komplekse tema, noe som gjør brukermedvirkning i mål- og planarbeid i rehabiliteringen svært vanskelig. Jo større afasi, desto mindre er muligheten til aktiv medvirkning. Brukermedvirkning i rehabilitering har fra andre studier vist seg å være med på å påvirke resultatet i positiv retning, og vi kan dermed anta at personer med afasi har dårligere bedringspotensial enn personer med hjerneslag uten afasi. Logopeder og helsepersonell må finne nye måter å støtte samtalen på slik at personer med afasi kan inkluderes i mål- og planarbeid i rehabiliteringen på en bedre måte.
Resultatene fra denne studien viste at logopeder velger tilnærming til brukermedvirkning basert på tilstedeværende hemmere og fremmere. I følge eksemplene som ble gitt ble brukerstyrt medvirkning i hovedsak tilbydd personer med lett til moderat grad av afasi. Man kan spørre seg om logopeder tror det er mulig for personer med stor grad av afasi å delta I arbeid med mål- og planer for språkrehabiliteringen.

Til tross for at deltakerne i denne studien i liten grad ga beskrivelser av samhandling med logoped når mål og planer for rehabiliteringen skulle lages var de fleste i stor grad fornøyd med det tilbudet de fikk fra sine logopeder.

Karianne Berg har permisjon fra sin stilling som seniorrådgiver tilknyttet Statped med afasi og ervervet hjerneskade som arbeidsfelt. Hun er nå PhD stipendiat ved NTNU.

 

Kilde: www.statped.no

 

Kommunikasjon er så mangt

Afasiforbundet er søkerorganisasjonen og vår nærmeste samarbeidspartner. Prosjektet er to-delt. Første del har vært organisert som samlinger for 6 personer med afasi, og del to blir å utarbeide støttemateriell for å komme i gang med bruken av nettbrett. Første del av prosjektet er nå gjennomført og vi vil etter hvert utarbeide en oppsummering over de erfaringer som ble gjort med slike samlinger.

Bakgrunnen for å gjennomføre prosjekt:

Molde voksenopplæringssenter har hatt ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) som et satsningsområde de siste årene. Et av områdene vi har hatt spesielt fokus på er, hvordan mennesker med afasi kan nyttiggjøre seg nettbrett for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet for øvrig. Vi har skrevet enn artikkel om dette i fagtidsskriftet «Logopeden» 4/13 og har mottatt mange henvendelser etter dette. Gjennom dette arbeidet har vi sett at det er et stort behov for støttemateriell, informasjonsmateriell og tips for personer med afasi, pårørende og fagfolk.

Nettbrett er teknologi som de fleste mennesker i Norge etter hvert har et forhold til og har erfaring med. Til tross for at mange kan bruke nettbrett, er kunnskap og erfaring om å bruke det som hjelpemiddel mindre. For mange ligger det en stor motivasjon i å beherske det alminnelige og det normale. I motsetning til mer tradisjonelle hjelpemidler kan mennesker med ulike behov for støtte/kompensering nå ta i bruk helt alminnelige løsninger. Mange voksne med afasi er lite interessert i å få plassert et hjelpemiddel godt synlig i stua eller ta det med ut på handletur. Nettbrett på stuebordet eller under armen er et vanlig syn som ikke vekker oppsikt. Snøball film og ISAAC Norge har med støtte fra Extrastiftelsen produsert korte informasjonsfilmer om mennesker som bruker ASK i ulike livssituasjoner. En av disse filmene: «forandringer i livet» handler nettopp om dette. (https://vimeo.com/119542203)

Vi har erfart blant våre elever at bruk av nettbrett kan bidra til at daglig kommunikasjon blir styrket. Det har vært mange meninger og ulike konklusjoner om nytten av kommunikasjons-hjelpemidler for mennesker med afasi. Vår erfaring med nettbrett har vært, at ved å tone ned ønsket/kravet om å produsere tale har vi åpnet for andre veier til kommunikasjon. Det å kunne åpne og vise værmeldinga for området en har hytte i, vise bilde av den nye båten, vise på kalenderen at niesa i Fredrikstad hadde bursdag forrige uke, se på og like Facebook-statusen til barna, sette sammen en handleliste i meny-appen og sende SMS til ektefelle, gjør at en deltar og setter dagsorden i hverdagen.

Prosjektet  «Kommunikasjon er så mangt»  er et modellprosjekt der de erfaringene vi gjør underveis skal formidles på en slik måte at andre kan nyttiggjøre seg de. I samarbeid med afasiforbundet valgte vi å ha samlingene i Trondheim, og det ble sendt ut invitasjoner til alle som er medlem av afasiforbundet i Trondheims-området. Vi fikk mange påmeldinger, og det var selvsagt ikke enkelt å velge ut hvem som skulle få dette tilbudet. Til slutt ble 6 voksne personer med afasi valgt ut og til sammen har de utgjort prosjektgruppa. I tillegg til disse har logopeder som er i daglig kontakt med deltakerne vært på samlinger og bidratt med verdifulle innspill. Vi har gjennomført 4 helgesamlinger med deltakerne og alle har jobbet intenst med fokus på bruk av nettbrett, ulike apper, innstillinger mm. Hovedmålet har vært å gi deltakerne ferdigheter i bruk av nettbrett for å supplere og støtte kommunikasjon og gjennom dette oppnå større mulighet til selvstendighet og deltakelse i hverdagen. På siste samling kom det entydig frem, at det både hadde vært svært nyttig og viktig for den enkelte å utvide sitt bruk av nettbrett.

På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort vil vi i løpet av høsten 2015 utvikle og utarbeide støttemateriell for å komme i gang med å bruke nettbrett. Dette skal ligge tilgjengelig på blant annet afasiforbundet sin hjemmeside, til nytte både for fagfolk og aktuelle brukere.

 

 

Et lite glimt fra siste samling i Trondheim i juni måned.

Fra venstre: Mary Varvik, Gunnar Gravbrøt, Grete Nygård, Iner Aune, Asbjørn Aune.
Bak fra venstre: Jan Georg Rønning, Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød.
Anne Helen Myhre var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fotograf: Logoped Gjertrud Furu, som har deltatt på alle samlinger.

Tekst: Lisbeth Schødt Sørensen og Randi Gunnerød, spesialpedagoger ved Molde voksenopplæringssenter (se bilde i artikkel)

 

Afasitreff i Oslo

Kurset er beregnet for voksne som:

 • fikk afasi for minst ett år siden
 • har lyst til å treffe andre med afasi
 • har lyst til å høre mer om hvordan andre lever med sin afasi
 • har lyst til å lære mer om språk og kommunikasjon
 • har utbytte av å delta i grupper med andre afasirammede
 • Personer med flerspråklig bakgrunn anbefales også å søke.

Maks. 8 afasirammede kan delta på afasitreff. Hver deltaker kan ha med seg maks. én pårørende.

For deltakere som ikke er selvhjulpne, en pårørende (eller en annen hjelpeperson) være med under hele afasitreffet. De pårørende vil eventuelt få tilbud om å delta i ulike samtalegrupper.

Kurs og opphold er gratis

Påmelding: innen fredag 9. oktober.

NB! Påmelding bør skje via logoped. Deltakerne kan på forhånd søke NAV på hjemstedet om dekning av reiseutgifter. Alternativt dekker deltakerne dette selv. Kurset holdes i Bredtvetveien 4 i Oslo.

Påmelding

per e-post: anne.k.hvistendahl@statped.no eller line.haaland-johansen@statped.no

per post: Statped sørøst, Postboks, 4416 Nydalen, 0403 Oslo. Merk konvolutten «Afasitreff».

Spørsmål?

Spør etter Anne K. Hvistendahl eller Line Haaland-Johansen i Statped sørøst på telefon 02196

Er du logoped eller logopedistudent, og har lyst til å hospitere?

Ta kontakt med oss. Vel møtt!

annonse_AFASITREFF høst-15

Afasitreff i Oslo

Kurset er beregnet for voksne som:

 • fikk afasi for minst ett år siden
 • har lyst til å treffe andre med afasi
 • har lyst til å høre mer om hvordan andre lever med sin afasi
 • har lyst til å lære mer om språk og kommunikasjon
 • har utbytte av å delta i grupper med andre afasirammede
 • Personer med flerspråklig bakgrunn anbefales også å søke.

Maks. 8 afasirammede kan delta på afasitreff. Hver deltaker kan ha med seg maks. én pårørende.

For deltakere som ikke er selvhjulpne, en pårørende (eller en annen hjelpeperson) være med under hele afasitreffet. De pårørende vil eventuelt få tilbud om å delta i ulike samtalegrupper.

Kurs og opphold er gratis

Påmelding: innen fredag 9. oktober.

NB! Påmelding bør skje via logoped. Deltakerne kan på forhånd søke NAV på hjemstedet om dekning av reiseutgifter. Alternativt dekker deltakerne dette selv. Kurset holdes i Bredtvetveien 4 i Oslo.

Påmelding

per e-post: anne.k.hvistendahl@statped.no eller line.haaland-johansen@statped.no

per post: Statped sørøst, Postboks, 4416 Nydalen, 0403 Oslo. Merk konvolutten «Afasitreff».

Spørsmål?

Spør etter Anne K. Hvistendahl eller Line Haaland-Johansen i Statped sørøst på telefon 02196

Er du logoped eller logopedistudent, og har lyst til å hospitere?

Ta kontakt med oss. Vel møtt!

Afasiforeningen i Østfold 25 år

Etterpå var det servering av festtallerken og kaker.  Mange holdt taler for å hylle jubilanten.

60 fremmøtte hadde en hyggelig ettermiddag og kveld i Råde.
Vi gratulerer og ønsker Afasiforeningen i Østfold mange flotte år med viktig foreningsvirksomhet.