Afasiforbundet i Norge

Om stønad til logopedbehandling

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen etter lovens § 3-2 nr. 4 og 5 tilby utredning, diagnostisering og behandling, og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Logoped- og audiopedagogtjenester kan inngå som nødvendige tjenester i tilbudet om habilitering og rehabilitering.

Rundskriv – rammene for stønadsordningen for logoped og audiopedagogbehandling

 

 

 

Samlivskurs på nett

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. På denne nettsiden får du konkrete tips og råd om kommunikasjon i nære relasjoner i form av videoforedag med logoped, psykolog og intervju med et par hvor den ene har afasi.

Her finner du nettsiden: samlivskurs.afasi.no

Vi har også laget et hefte: «Samliv og afasi». Der får du konkrete tips om kommunikasjon i nære relasjoner, råd om seksualitet og samliv og historier fra virkeligheten. Heftet kan bestilles gratis i nettbutikk på afasi.no

Samlivskurset og heftet er et samarbeid med Statped. Støttet av Stiftelsen Dam.

 

 

Nettverksmøte – telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommmen til nettverksmøte om telelogopedi for logopeder  onsdag 22. juni 2022 kl. 17.30 – 18.30 (Teams)

Denne gangen har vi invitert Hege Eiklid til å holde foredrag. Hun er grunder i  innocom.no  som utvikler  løsninger innenfor rehabilitering basert på videokomunikasjon.  Løsningene er basert på  iPad og enkle å bruke. Basert på PasientSkys helseplattform.

Logopeder trenger ikke å ha brukt telelogopedi for å være med i nettverket. Ved å bli med kan man lære av andre.
Dette nettverket er startet som en videreføring av prosjektet «Telelogoped»,  som har sett på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud, spesielt for å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag.
Deltakere:  Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder.

Meld deg på her. Du får tilsendt Teams-lenke til møtet noen dager i forveien.

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA

Landsmøte i Afasiforbundet

Afasiforbundet arrangerer landsmøte 20. – 22. mai. I forkant av landsmøtet inviterer vi som vanlig seminar fra fredag 20. mai kl. 13.00 til lørdag 21. mai lunsjtid.  Vi har satt sammen et program som vi håper er interessant for mange. Invitasjon – landsmøte 2022

Fredag åpner vi landsmøtet med foredrag av Jan Schwencke. Foredraget heter «Kunsten å mestre livet når hodet halter».  Han vil også ta noen låter fra sin nyeste CD «Fortell». Vi har  invitert logoped Therese Mathers til å snakke om erfaringer fra afasi og likepersonsarbeid i frivillig sektor i England og Canada. Lørdag 21. mai starter vi dagen med foredrag av Bjørn Hatterud. Han er kulturskribent, kunstkritiker, kurator og musiker. I 2021 fikk han kritikerprisen for sitt sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.  Vi skal også høre historien om en flyulykke og veien videre, fortalt av Nils Magne Røstum, leder i Afasiforeningen for Trøndelag. I tillegg skal vi orientere om egne prosjekter i Afasiforbundet og årets logopedundersøkelse.

Arrangementet finner sted på Quality Airport Hotel på Gardermoen, Jessheim Nord, Lokeveien 7, 2067 Jessheim.

Foreningene betaler en egenandel på kr 1.500 for hver valgte delegat. Afasiforbundet dekker resten av hotelloppholdet for delegatene fra fredag til søndag. Afasiforbundet dekker 60% av reisekostnader  for delegater som har over kr 1000,- i reisekostnader.

Påmelding sendes på epost: afasi@afasi.no innen 19. april. Gi beskjed om tilrettelegging og eventuelle allergier ved påmelding.

Saksdokumenter sendes ut til foreningene senest 5. april.

Velkommen på landsmøte med Afasiforbundet.  Vi håper å treffe mange av dere.

 

 

 

 

 

Pinlig tap for svenskene!

– I Sverige har bare 32 prosent av slagpasientene med afasi fått rehabilitering tre måneder etter hjerneslaget. Det er svenskene lite fornøyd med. Men hva skal vi da være i Norge, hvor tilsvarende tall er fattige seks prosent? spør generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag på sin blogg hos Dagens Medisin. – En styrket logopeddekning og et bedre tilbud for mennesker med afasi, må bli en viktig del av en kommende rehabiliteringsreform, skriver Skar, med støtte fra LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge.

Pinlig tap for svenskene! – Blogg – Dagens Medisin

 

 

Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Velkommen til kurs. Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program:
Fredag 22. april 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
– Presentasjon av foreningene
– Film om å være ung og slagrammet

Fredag 29. april 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
– Almas hus
– Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag 6. mai 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Pårørendeperspektivet etter hjerneslaget
v/Afasiforeningen
– Følelser, selvbilde og samliv v/psykolog

Fredag 13. mai 2022 kl. 11:00 – 14:00
– Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
– Logopedens rolle v/logoped
– Anbefalt kosthold til slagrammede v/klinisk ernæringsfysiolog

Læringstilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Afasiforeningen i Oslo, Slagrammedes forening i Oslo, Enhet for rehabilitering og Lærings- og mestringssentret (LMS) i Medisinsk klinikk, Oslo

Praktisk informasjon:
Kursdagene foregår på Aker sykehus, Lærings- og mestringssenteret, Bygg 80 (se kart bak)
– Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere
– Det vil bli en enkel servering, ta med matpakke
– Parkering etter gjeldende regler (se kart bak). Alle plasser er avgiftsbelastet
– Kursavgift: 375.- kr for hele kurset (frikort gjelder)
– Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på.
– Henvisning fra egen lege er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende, eller henvist av lege på poliklinikk.
– Gi beskjed ved påmelding om du har med pårørende
– Frist for mottatt henvisning/påmelding: 8. april
Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:
Geriatrisk avdeling
Enhet for Dagbehandling, «Mestringskurs slag»
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Rådgiver Anne Lise Hustadnes ved LMS
Tlf: 22 89 48 36 | 900 36 681 E-post: anhust@ous-hf.no
eller
Logoped Cathrine Ø. Utne ved Seksjon for logopedi
Tlf: 22 89 48 51 E-post: catutn@ous-hf.no
Last ned brosjyren:

Kompetansetrappa

Nytt nettkurs om språkvansker: Formålet med dette kurset er å gi en innføring i ervervede språkvansker etter hjerneskade, kommunikasjon og tiltak – basert på Nasjonal faglig retningslinje for hjerneslag.
Kurset er laget i regi av Kompetansetrappa – av og for helsepersonell.
Målgruppe: Alle faggrupper i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og da særlig rehabiliteringsfeltet. Kurset er også tilgjengelig for pårørende, brukerorganisasjoner og den som selv er rammet.
Portalen Kompetansetrappa er et samarbeidsprosjekt initiert av Regionalt nettverk for ledere innen somatisk rehabilitering ved de fire helseforetakene i Helse Nord.

Nytt e-læringskurs om hjerneslag

Har du behov for informasjon om hva hjerneslag fører til og hvordan du skal takle ulike utfordringer etter slag? Et nytt e-læringskurs hvor landets fremste fagpersoner gir deg fakta og mestringstips, er nå klart. Kurset er åpent og gratis for alle. Og det kan tas når som helst og flere ganger.

Kurset tar utgangspunkt i slagrammede og pårørendes erfaringer og behov. Innholdet har blitt til i et samspill mellom brukere og fagpersoner.

Kurset er delt inn i tre hovedbolker:

  • Fysiske utfordringer
  • Kognitive utfordringer
  • Psykisk helse

Hver hovedbolk har undertemaer. Her finner du informasjon om kjente utfordringer som afasi, fatigue og syn. Men også om mindre omtalte emner som neglekt og apraksi. Ett område som angår de fleste, og som ellers ikke blir mye omtalt, er seksualitet. Kurset dekker også det. Og mye mer.

Du kan velge hvilket tema du vil gjennomgå. Da får du opp en video med forelesning. Etter forelesningen får du en oppsummering og tips.

E-læringskurset finner du her

Kurset er utviklet av Afasiforbundet i Norge, Landsforeningen for Slagrammede (LFS) og LHL Hjerneslag, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Nyhet! E-læringskurs og brosjyre om PPA

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det forekommer også andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom. Den vanligste degeneraitve hjernesykdommen er Alzheimers sykdom, som fører til demens, men det finnes flere andre slike sykdommer. Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi. Primær progressiv afasi (PPA) er altså  en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av degenerativ hjernesykdom.

På nettsiden ppa.afasi.no finner du videoforedrag om ulike typer PPA og behandling og utredning.

Forelesere er Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken OUS, Geriatrisk avdeling, Monica I. Norvik logoped MNLL, Statped/UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Ingvild E. Winsnes, logoped MNLL, Statped.

Her kan du laste ned PDF av EN 4-siders brosjyre om PPA:   Brosjyre – primær progressiv afasi
Du kan også bestille brosjyren i nettbutikken: Hva er primær progressiv afasi (PPA) brosjyre – Afasiforbundet i Norge

E-læringskurs og brosjyre er støttet av Helsedirektoratet og et samarbeid mellom Hukommelsesklinikken OuS – Geriatrisk avdeling, Statped og Afasiforbundet.

 

Nettverksmøte om telelogopedi 3. mars

Har du gjennomført (afasi)behandling via videokonferanse? Har du tenkt at dette er noe du har lyst å prøve eller å lære noe mer om?

Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder har gjennomført et prosjekt som så på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud som hjelper å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag.
Nå ønsker vi å spre det vi har funnet ut, samt bygge opp et nettverk av erfarne telelogopeder som kan hjelpe med å gjøre tjenesten bedre ved å komme med innspill, veiledning, erfaringsutveksling, anbefalinger på materiale mm.
Afasiforbundet sammen med Sunnaas og samarbeidspartnere tilbyr derfor et diskusjonsforum en gang i måneden som skal være et nettforum for erfaringsutveksling og læring innen telelopgopedi. Vi inviterer til Teams-møte 03. mars 2022 kl. 17.30 – 18.30 for å få større mulighet for erfaringsutveksling og diskusjon.

Meld deg på her. Du får tilsendt lenke til møtet noen dager i forveien.

Foto: Shutterstock

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA