Afasiforbundet i Norge

Samlivskurs på nett

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. På denne nettsiden får du konkrete tips og råd om kommunikasjon i nære relasjoner i form av videoforedag med logoped, psykolog og intervju med et par hvor den ene har afasi.

Her finner du nettsiden: samlivskurs.afasi.no

Vi har også laget et hefte: «Samliv og afasi». Der får du konkrete tips om kommunikasjon i nære relasjoner, råd om seksualitet og samliv og historier fra virkeligheten. Heftet kan bestilles gratis i nettbutikk på afasi.no

Samlivskurset og heftet er et samarbeid med Statped. Støttet av Stiftelsen Dam.

 

 

Afasiforbundet blir en del av LHL

Fra 1. januar 2023 slås LHL og Afasiforbundet i Norge sammen. Afasiforbundet blir en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Sammenslåing vil styrke tilbudet for mennesker med afasi og deres pårørende.

Dette er klart etter vedtak på ekstraordinært landsmøte i Afasiforbundet 13. september 2022. LHL godkjente for sin del sammenslåingen på landsmøtet i juni.

LHL som allerede er Norges største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende, kan dermed styrke sitt samlede tilbud til disse og til personer med annen ervervet hjerneskade.

 • Vi slår oss nå sammen med en organisasjon som har stor organisatorisk og interessepolitisk tyngde. Avgjørende for oss er at dagens tilbud ikke bare kan videreføres, men også styrkes med nye, sier Yngve Seterås, leder i Afasiforbundet.

Generalsekretær Frode Jahren i LHL er glad for tilliten fra Afasiforbundet.

 • Dette styrker afasisaken i Norge. Afasiforbundet tilfører oss viktig kompetanse, sier Jahren.

I praksis innebærer sammenslåingen at LHL sentralt organiserer sitt arbeid på hjernehelseområdet i enheten LHL Hjerneslag og Afasi. Videre skal LHL blant annet styrke seg ved å etablere eget rådgivning – og likepersontilbud på afasi. Hjernehelse- og hjerneslagmagasinet SlagNytt og Afasiposten slås sammen. Afasiforbundets fagråd videreføres. Forbundets foreninger som ønsker å fortsette som egne foreninger, vil kunne gjøre det, samtidig som alle LHLs lokallag også er lokallag for mennesker med afasi og deres pårørende. Interessepolitisk vil arbeidet med å styrke logopeddekningen intensiveres.

Selv om den formelle sammenslåingen skjer først ved årsskiftet, vil LHL Hjerneslag og Afasiforbundet allerede fra nå opptre mer samlet og koordinert enn tidligere.

På bildet: Fra venstre: Tommy Skar (LHL), Yngve Seterås, Marianne Brodin, Eivind Dybendal, Ingjerd Haukeland og Trond Børseth.

Har du lyst til å være med i en animasjonsfilm om afasi?

Vi fra Rainy Day Productions leter etter barn og unge mellom 5 og 19 år, som har et familiemedlem med afasi og har lyst til å bidra til en kort animert dokumentarfilm (7-9 minutter).

Om Prosjektet
Vi vil lage en sjarmerende, morsom og rørende animasjonsfilm om afasi og barn som pårørende, som retter seg mot alle fra 6 år. Filmens fokus er på barnas perspektiv, hvordan de oppfatter situasjonen og hvordan det er å være sammen med en afasirammet. Filmen er basert på samtaler med barn og unge.

Samtalene
Samtalene blir gjennomført av regissøren Marita Mayer som er selv pårørende og har en dyp forståelse for hvordan livet forandrer seg etter at en nær venn eller et familiemedlem rammes med slag og afasi. Marita er utdannet kulturpedagog og har jobbet i mer enn 25 år med barn og unge fra 4 til 25 år i kulturformidling og også som etikklærer i en integrerende barneskole in Berlin. Marita er tysk og har bodd i Norge siden 2012. Hun har to barn som er nå 6 og 8 år.

Samtalene vil foregå i trygge omgivelser som barna og foreldrene selv velger. Samtalene kan variere fra 15, opp til 80 minutter og vil bli tatt opp med mikrofon. Vi har spørsmål og tanker vi ønsker å utforske sammen med barna, men vi er mest interessert i hvor barnas egne tanker leder samtalene. Frivillighet og tryggheten til barna kommer alltid først.

Men, hva prater vi egentlig om?
Først vil vi bli kjent med hverandre: Marita forteller litt om seg selv og prosjektet og barna prater om seg selv, interessene og omgivelsene sine.

Etterpå prater vi om det afasirammede familiemedlemmet: hvem er de? Hva heter de? Hvordan ser de ut? Det handler om å utforske de ulike utfordringene som pårørende har med afasi, apraksi og de eventuelle fysiske begrensningene. Vi prater om forholdet til den afasirammede personen, deres tanker, følelser og forestillinger om denne personen og samspillet og kommunikasjon mellom dem.

Til slutt prater vi om hva barna ønsker seg for seg selv med hensyn til samværet med den afasirammede og hva de ønsker seg for den rammede. Hva trenger de for å oppnå dette?

Hvis barna har lyst til å tegne underveis eller etterpå, oppmuntrer vi til det. Tegningene av den afasirammede og evt. et selvportrett av barna kan bli brukt i filmens visuelle utforming.

Fra samtaler til animasjon – hvordan blir egentlig filmen til?
Animasjonsfilmen er laget som tegneanimasjon, basert på bilder tegnet og malt av barn.

Aller først vil et lydspor av samtalene klippes sammen. Ut fra lydsporet lages en storyboard – en slags tegneserie – som er grunnlaget for animasjonen. Her bestemmes alt av viktig informasjon som kamerainnstillinger, lengden på scener og handlingen. Selve animasjon skal håndtegnes og kan være basert på egne tegninger. Hvert sekund av filmen består av opp til 25 bilder.

Det er planlagt at filmen er ferdig høsten 2023. Alle som har bidratt til filmen får en invitasjon til å komme til premieren. Filmen skal reise på festivaler verden rundt, blir forhåpentligvis vist på TV, og skal brukes i pedagogiske opplegg (f.eks. Den Kulturelle Skolesekken) og i pårørende arbeid.

Filmen skal hjelpe med å skape oppmerksomhet og forståelse i samfunnet om mennesker med afasi og deres spesielle behov og skal dermed bidra til mer inklusjon.

Viktig informasjon til dere som foresatte:
Gjerne snakk med deres barn om dette er noe det kunne tenke seg å være med på. Første steg vil være å møtes til en videosamtale slik at først dere blir litt kjent med Marita. Deretter blir vi enige om sted og dato hvor vi kan møtes for å gjøre opptak.

Før det fysiske møtet sender vi en avtale som foreldrene skal signere. I denne samtykker foreldrene til samtalen og at vi kan bruke opptaket i filmen.
Viktig: Vi filmer ikke barna, vi tar opp samtalen med en liten mikrofon.

Under samtalen:
Alt foregår etter barnas behov. Barna bestemmer når vi tar pauser og når samtalen er over.

I visse tilfeller kan det hende at noen samtaler ikke blir brukt i filmen – alle deltakere blir uansett nevnt i etterteksten av filmen. Hvis barna ikke ønsker å navngis, finner vi et pseudonym. Det er mulig at barnas stemme blir dubbet hvis barnet ikke snakker tydelig nok.

Hvis du har spørsmål om prosjektet og / eller har lyst til å være med, ta kontakt! Vi gleder oss!

Marita Mayer
marita@rainydayproductions.no
+47-96817226
www.rainydayproductions.no

 

 

 

Afasidagene på Statped 2022

Afasidagene er en praksisrettet konferanse om afasi.

Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

Målgruppen er logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer med afasi. Kurset er tilpasset praktikere, men vil også være relevant for deg som forsker innen afasifeltet.

Konferansen holdes på Statped, Hovseter 10. – 11. november 2022.

Her finner du mer informasjon og lenke ti l påmelding: Afasidagene 2022

 

 

Kurs på LMS-senteret, Aker Sykehus

Dette er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kurset har som mål å gi relevant informasjon om utfordringer som kan oppstå etter et hjerneslag, og hvordan man kan leve med de i hverdagen.

Program:

Fredag     14. oktober 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Medisinske forhold etter hjerneslaget v/lege
 • Presentasjon av foreningene
 • Film om å være ung og slagrammet

Fredag     21. oktober 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Skjulte vansker og utfordringer i hverdagen etter hjerneslaget v/ergoterapeut
 • Almas hus
 • Hvilke muligheter og rettigheter har jeg etter hjerneslaget? v/sosionom

Fredag     28. oktober 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Pårørendeperspektivet etter hjerneslaget v/Afasiforeningen i Oslo
 • Følelser, selvbilde og samliv v/psykolog

Fredag     4. november 2022 kl. 11:00 – 14:00

 • Fysisk trening etter hjerneslag v/fysioterapeut
 • Logopedens rolle v/logoped
 • Anbefalt kosthold til slagrammede v/klinisk ernæringsfysiolog

Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon:

Kursdagene foregår på Aker sykehus, Lærings- og  mestringssenteret, Bygg 80 (se kart i brosjyren nederst på siden)

 • Våre lokaler er tilrettelagt for rullestolbrukere
 • Det vil bli en enkel servering, ta med matpakke
 • Parkering etter gjeldende regler (se kart bak). Alle plasser er avgiftsbelastet
 • Kursavgift: 375.- kr for hele kurset (frikort gjelder)
 • Kurset krever henvisning fra lege, og du må melde deg på. Henvisning fra egen lege er ikke nødvendig hvis du ble påmeldt kurset da du var inneliggende, eller henvist av lege på poliklinikk. Gi beskjed ved påmelding om du har med pårørende
 • Frist for mottatt henvisning/påmelding: 7. oktober

Påmelding og henvisning sendes elektronisk eller pr post til:

Geriatrisk avdeling
Enhet for Dagbehandling, «Mestringskurs slag»
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål, vennligst kontakt:
Rådgiver Anne Lise Hustadnes ved LMS
Tlf:  22 89 48 36  | 900 36 681   E-post: anhust@ous-hf.no

eller

Logoped Cathrine Ø. Utne ved Seksjon for logopedi
Tlf:  22 89 48 51 E-post: catutn@ous-hf.no

Last ned brosjyren med kart over området:

Afasiforbundet blir en del av LHL

På landsmøtet vårt 20. – 22. mai vedtok vi å slå oss sammen med LHL fra 1. januar 2023.  Styret har gjort grundige forberedelser de siste månedene og var enstemmige i å innstille på sammenslåingen.  Vi er trygge på at landsmøtet fikk et godt beslutningsgrunnlag.  Etter gode diskusjoner og mange spørsmål valgte landsmøtet å stemme for styrets innstilling med stort flertall.

Vedtaket ble at Landsmøtet i Afasiforbundet i Norge går inn for å slå seg sammen med LHL. Et ekstraordinært landsmøte i september skal gjøre det formelle vedtaket.  Dette blir behørig annonsert. LHL Hjerneslag vil da få navnet LHL Hjerneslag og Afasi.

Dette vil være et stort steg i riktig retning for afasisaken. Vi slår oss sammen med en organisasjon med stor tyngde, både organisatorisk og interessepolitisk. Det er viktig å forene alle krefter som kan forenes i kampen for et bedre liv og styrking av rettighetene til slagrammede og mennesker med afasi.

LHL har 250 lokallag som blir tilgjengelig for våre medlemmer mot de 21 som Afasiforbundet har i dag. Dette vil gi våre medlemmer et bredere tilbud. Mennesker med afasi som bor steder hvor det ikke finnes en afasiforening kan også få et tilbud. Lokalforeninger som ønsker å fortsette som før kan gjøre det til evig tid, så lenge de har aktiviteter og tilbud til mennesker med afasi. Foreninger som vil slå seg sammen med et lokallag i LHL får anledning til det. Det skal jobbes med å etablere flere lokale aktiviteter og afasimøteplaser.  LHL skal utvide sin rådgivningstjeneste med afasikompetanse, og det skal satses mer på informasjon og likepersonsarbeid. Ikke minst skal det interessepolitiske arbeidet styrkes.

LHL har mange medlemmer med afasi og hjerneslag fra før. De er på ingen måte ukjent med afasi, men vi skal bidra med kompetanse inn i organisasjonen, ikke minst fordi vår generalsekretær får en viktig oppgave med å følge opp lokalforeningene og utvikle aktivitetene. I tillegg vil også flere i LHLs administrasjon jobbe med afasisaken etter sammenslåingen.

Det går mot lysere tider. God sommer!

Vennlig hilsen fra
Yngve Seterås
Forbundsleder

 

Nettverksmøte 29. september telelogopedi for logopeder (Teams)

Velkommen til nettverksmøte på Teams for logopeder som er interessert i telelogopedi.

Agenda for møtet:
Det søkes om midler til ideoverføringsprosjekter hos Helse Sør Øst. Oppdatering på søknaden for spredning av tjenesten til andre helseforetak v/Sonja Erlenkamp
Skriv ned 1-3 digitale favorittverktøy dere bruker. Her er ideen å utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Facebook gruppe: Nettverk for logopeder som er interessert i telelogopedi | Facebook

Møteplan resten av høsten: 29. september, 27. oktober og 1. desember

Vi trenger både erfarne telelogopeder og de som vil lære mer. Ideen er å bygge opp et nettverk av logopeder som er interessert i telelogopedi. Nettverket har bakgrunn i prosjektet «Telelogoped»,  som har sett på hvordan telelogopedi kan bli et fast, pasientvennlig og bærekraftig tilbud, for å dekke behovet for intensiv språktrening etter slag. Deltakere: Sunnaas Sykehus i samarbeid med Sykehuset Østfold, Afasiforbundet, Østfold kommune, Statped, Universitetet i Oslo og flere private logopeder.

Påmelding til Teams-møtet 29. september finner du her:

Påmelding teams
Fornavn
Etternavn
reCAPTCHA

Om stønad til logopedbehandling, oppdatert 01.07.22

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunene ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. For å oppfylle ansvaret skal kommunen etter lovens § 3-2 nr. 4 og 5 tilby utredning, diagnostisering og behandling, og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Logoped- og audiopedagogtjenester kan inngå som nødvendige tjenester i tilbudet om habilitering og rehabilitering.

Rundskriv – rammene for stønadsordningen for logoped og audiopedagogbehandling

 

 

Telelogoped Sunnaas Sykehus HF

Sunnaas sykehus HF gjennomførte i 2021 og 2022 et innovasjonsprosjekt om telelogopedi der målet er utvikle en bærekraftig tjenestemodell på logopedi på avstand som kan settes i drift. Afasiforbundet har deltatt som brukerrepresentant i prosjektet.

Bakgrunn

Sunnas sykehus har siden 2012 jobbet med å utvikle løsningen i form av utprøvings- og forskningsprosjekter (språktrening rett hjem). Dette har gjort at vi har utstrakt erfaring med tjenesten i prosjektform og påvist nytteeffekt for pasienten. Modellen vi har jobbet med tar for seg en synkron telerehabiliteringsløsning, dvs. språktrening ved logoped til afasirammet per videokonferanse.

Mål

Målsetting i prosjektet var å få tjenesten over fra prosjekt til en modell for vanlig drift.

I løpet av prosjektperioden har vi

 • utviklet, utprøvd og levert en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi
 • sett på barrierer for å få tjenesten fra prosjekt over til klinisk drift, noen fokusområder har vært helselogistikk, teknologi, logopedtjenesten, bærekraftighet og del av et helhetlig hjemmesykehus
 • sett på og utviklet modellen i sammenheng med andre utviklinger, både på Sunnaas sykehus, regionalt og nasjonalt
 • utprøvd modellen i et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Afasiforbundet i Norge, Norsk Logopedlag lokallag Østfold, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og tjenestedesigner.

Sluttrap​port

​Prosjektsammensetning

Prosjekteier

Sveinung Tornås, innovasjonssjef Sunnaas sykehus

Prosjektleder

Sonja Erlenkamp, innovasjonsrådgiver Sunnaas sykehus

Prosjektkoordinator

Iselin Partee, logoped Sunnaas sykehus

Referansegruppen

Ledes av Frank Becker, klinikkoverlege Sunnaas sykehus og består av representanter fra alle samarbeidspartnere:

 • Sunnaas sykehus
 • Afasiforbundet i Norge
 • Norsk Logopedlag lokallag Østfold
 • Statped
 • Sykehuset Østfold
 • Indre Østfold kommune
 • Universitetet i Oslo
 • tjenestedesigner
 • Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus’ akuttavdelinger for utprøvingen

Foto: Sunnaas Sykehus HF

Kilde: Telelogoped – Sunnaas sykehus

Landsmøte i Afasiforbundet

Afasiforbundet arrangerer landsmøte 20. – 22. mai. I forkant av landsmøtet inviterer vi som vanlig seminar fra fredag 20. mai kl. 13.00 til lørdag 21. mai lunsjtid.  Vi har satt sammen et program som vi håper er interessant for mange. Invitasjon – landsmøte 2022

Fredag åpner vi landsmøtet med foredrag av Jan Schwencke. Foredraget heter «Kunsten å mestre livet når hodet halter».  Han vil også ta noen låter fra sin nyeste CD «Fortell». Vi har  invitert logoped Therese Mathers til å snakke om erfaringer fra afasi og likepersonsarbeid i frivillig sektor i England og Canada. Lørdag 21. mai starter vi dagen med foredrag av Bjørn Hatterud. Han er kulturskribent, kunstkritiker, kurator og musiker. I 2021 fikk han kritikerprisen for sitt sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.  Vi skal også høre historien om en flyulykke og veien videre, fortalt av Nils Magne Røstum, leder i Afasiforeningen for Trøndelag. I tillegg skal vi orientere om egne prosjekter i Afasiforbundet og årets logopedundersøkelse.

Arrangementet finner sted på Quality Airport Hotel på Gardermoen, Jessheim Nord, Lokeveien 7, 2067 Jessheim.

Foreningene betaler en egenandel på kr 1.500 for hver valgte delegat. Afasiforbundet dekker resten av hotelloppholdet for delegatene fra fredag til søndag. Afasiforbundet dekker 60% av reisekostnader  for delegater som har over kr 1000,- i reisekostnader.

Påmelding sendes på epost: afasi@afasi.no innen 19. april. Gi beskjed om tilrettelegging og eventuelle allergier ved påmelding.

Saksdokumenter sendes ut til foreningene senest 5. april.

Velkommen på landsmøte med Afasiforbundet.  Vi håper å treffe mange av dere.