Afasiforbundet i Norge

HAST skåringsark

 

Haukeland afasi-screeningtest (HAST) er en mye brukt screeningtest for å avdekke språklige afatiske vansker, og spesielt den delen som omfatter screening av lette til moderate afatiske vansker blir mye brukt i klinisk praksis. I Norsk Tidsskrift for Logopedi 4/2018 kunne vi lese om arbeidet med å lage arbeidet med å utarbeide veiledende normer slik at screeningtesten kan bli lettere å vurdere (Dalåmo og kolleger, 2018). Nå foreligger endelig normene og kan lastes ned her:  HAST skåringsark

Javisst ble livet annerledes

Et hefte om å rammes av en ervervet skade i hjernen som voksen. Utgitt av KReSS for et par tiår siden, men fortsatt svært aktuelt. Skrevet ut fra egne erfaringer!

Forordet til dette heftet begynner slik: «Å leve med en skade som har rammet hjernen i voksen alder, gir et svært annerledes liv for både den skadde og familien. Kognitiv svikt som følge av ervervet hjerneskade er en type funksjonshemning som er lite beskrevet i Norge, og svært lite er skrevet av de som selv lever med denne funksjonshemningen. Forfatterne av dette heftet har hver på sin måte opplevd at livet ble annerledes enn det de hadde grunn til å se for seg før skaden inntraff. De har enten selv fått en skade eller sykdom i hjernen, eller har opplevd at et nært familiemedlem har fått det. Deres erfaringer og tanker om hvordan livet ble forandret vil antakelig være en kilde til erkjennelse for alle som leser det de har skrevet, være seg de selv er skadde, pårørende, venner eller fagfolk som jobber med denne gruppen mennesker.»

KReSS (Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas Sykehus) har gitt ut flere nyttige publikasjoner. Heftet Ja visst ble livet annerledes ble utgitt i 1999. Redigert av Kirsten Sæther. Vakre illustrasjoner ved Eldbjørg Ribe.

Javisst ble livet annerledes

SLAG, AFASI OG LIVSKVALITET: SALK-39

Livskvalitets-mål for voksne med afasi.

Afasiforbundet i Norge mottok midler til et prosjekt kalt ”Å ha noe å si – med afasi”. Kilde til finansiering var ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Som ledd i dette prosjektet er det publisert et norsk skjema for undersøkelse av livskvalitet. Dette er ment brukt av fagfolk, og er spesielt beregnet for voksne med afasi etter hjerneslag. Det er Karianne Berg fra Statped Nord og Line Haaland-Johansen fra Statped Sørøst som har gjennomført prosjektet.

Skjemaet som er utviklet heter Slag, afasi og livskvalitet (SALK-39). Det undersøker hvordan slag og afasi påvirker ulike livssituasjoner. Den norske versjonen er oversatt og bearbeidet fra den engelske originalen, kalt Stroke and Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-39). Den er laget av Katerina Hilari og medarbeidere. Les mer i Norsk tidsskrift for logopedi, 3/11.

SALK-39 (spørreskjema, skåringsark og håndbok) er gratis tilgjengelig. Last det ned her.

Afasi og spesialundervisning

Veiledningen tar opp de utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med personer med afasi. Utgitt av Bredtvet kompetansesenter i 2005. Gratis nedlastbar.

Målgruppe: Logopeder, andre spesialpedagoger.

Veiledningen beskriver hvordan logopeder kan dokumentere sin undervisning ved afasi. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. Slik dokumentasjon kan være et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter og planlegging av undervisningen. Heftet gir praktiske eksempler.

Margit Corneliussen (2005). Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis. Oslo: Bredtvet kompetansesenter, Statped.

Beskrivelsen av produktet er basert på informasjon fra Statpeds nettsider. Faglige spørsmål om veiledningsheftet kan rettes til afasiteamet på Bredtvet kompetansesenter, tlf. 22 90 28 00 (sentralbord).

 

OM AFASI PÅ OVER 30 SPRÅK

En mann som selv hadde afasi – og som ville at hele verden skulle vite hva afasi er. Det er utgangspunktet for denne nettsiden.

Nettstden presenterer afasi på mer enn 30 språk, inkludert norsk. Afasiforbundet i Norge har ikke vært med på oversettelse eller utarbeidelse av dette materiellet, men ønsker å informere om nettsiden: www.afasie.nl/aphasia/. Materiellet (to ulike, relativt detaljerte informasjonsskriv om afasi) er nedlastbart.

Dette er et spennende og viktig informasjonsprosjekt som vi gjerne deler med flere.

30 tips til aktiviteter i lokalforeningen

Til inspirasjon! En folder med forslag til innhold på medlemsmøter.

Hensikten med møtene i lokalforeningene er at medlemmene kan møtes til hyggelig samvær med meningsfulle og trivelige aktiviteter. Drivkreftene i foreningene er medlemmene selv. På bakgrunn av innspill fra noen afasiforeninger, er det i denne brosjyren satt opp en del forslag til innhold på møtene.

Brosjyren er laget av Eli Qvenild. Grafisk oppsett: Anne Grethe Hellerud.

Forslag til aktiviteter

OM AFASI – BROSJYRER PÅ MANGE SPRÅK

Nordisk afasiråd har i samarbeid utarbeidet en brosjyre om afasi på en rekke ulike språk.

Brosjyrene finnes blant annet på nordsamisk, somali, urdu, engelsk – og på norsk.

Du kan laste ned PDF av brosjyrene via vår danske søsterorganisasjon Hjernesagen. Last ned her.

I tillegg er brosjyren oversatt til finsk:

afasia2013_finsk_web

Hvordan samtale med personer med afasi?

Folder på fire A4-sider, for gratis nedlasting.

«Det viktigste er at vi greier å formidle det vi har lyst til å si, på en slik måte at det blir forstått av den andre. Det er langt mindre viktig hvordan denne formidlingen skjer.»

Folderen gir konkrete råd med tanke på samtaler med personer med afasi.
Forfattere: afasiteamet, Bredtvet kompetansesenter. Illustrasjoner: Kirsten Berrum.

Folderen er en del av kurspermen Samtalepartnere for personer med afasi, utgitt av Afasiforbundet i 2006, som selges i vår nettbutikk (se under «Ressursmateriell»). Materiellet er utviklet med prosjektmidler innvilget fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Samtaler ved afasi