Afasiforbundet i Norge

Mangler du logoped?

Vi går mot sommerferie og det er fin tid for mange. Det er ikke alltid slik for dem som trenger rehabilitering om sommeren. Afasiforbundet vil gjerne komme i kontakt med personer med afasi/pårørende som har opplevd hvordan det kjennes å ikke få timer hos logoped på grunn av mangelfull logopeddekning i kommunen.

I Afasiforbundets logopedundersøkelse fra 2019 svarte 7 av 10 kommuner at de ikke har logoped som gir språktrening til voksne.  Ifølge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet bør språktrening starte kort tid etter hjerneslaget og være på minimum fem timer per uke.

12.000 personer pr år får hjerneslag og ca. 25% av disse får afasi. En kan også få afasi ved traumatiske hodeskader og sykdommer i hjernen. Vansker med å kommunisere rangeres av mange slagrammede som verre enn lammelser i arm eller ben. Slagrammede med språkvansker har mindre sjanse å komme tilbake til jobb og er mindre aktive og deltakende i samfunnet enn de uten språkvansker.

 • Afasiforbundet jobber for at språkrehabilitering må være en del av forsvarlig rehabilitering og oppfølging i kommunene, enten ved kommunal eller privat løsning
 • Logoped må inn som en «skal-tjeneste» i kommunene
 • Det er for få fagpersoner som jobber med afasi. Mange får ikke tilstrekkelig hjelp.

Pasientene trenger rask og intensiv språktrening kort tid etter at de har fått hjerneslag, uansett årstid. Det er politikernes ansvar å sikre at personer med afasi får språktrening når de trenger det, og at tilbudet er i tråd med nasjonale anbefalinger. Slik at du og jeg får et godt rehabiliteringstilbud hvis vi skulle få hjerneslag – uansett tiden på året. Rettigheter til opptrening av språkfunksjon etter sykdom eller skade er hjemlet i opplæringsloven kap. 4 A-2.

Afasiforbundet er tilgjengelig på telefon 22 42 86 42 eller epost afasi@afasi.no  i hele sommer om du har noe du vil formidle.

God sommer!

 

Framtidsfullmakt – en løsning for personer med afasi?

En framtidsfullmakt (ffm) skal sikre at interessene våre blir ivaretatt også etter at vi pga alvorlig svekket helbred ikke lengre er i stand til å ivareta våre interesser. I en ffm utpeker vi den personen vi vil skal representere oss – som  fullmektig.

Vi blir stadig eldre, og mange av oss vil kunne oppleve mange år mot slutten av livet der vi kan bli en kasteball mellom myndigheter og slektninger som ikke «forstår» våre ønsker og behov. En framtidsfullmakt kan sikre oss et verdig liv også etter at vi er så svekket at vi ikke lengere greier å ivareta egne interesser. I formen minner en framtidsfullmakt mye om et testament. I innhold er det mye som skiller. Vær  oppmerksom på at en ffm ikke erstatter et testament.

Noen hovedpunkter om fremtidsfullmakt:

 • Ffm kan opprettes av alle myndige personer.
 • Fullmektig må også være myndig. Det kan oppnevnes en annen fullmektig i tillegg for situasjoner der fullmektigen er forhindret.
 • En ffm kan også utpeke flere fullmektiger. NB! Men unngå tvist og tvil.
 • Ffm kan omfatte både økonomiske forhold (betale løpende regninger, innkjøp av varer) og private spørsmål (å være nærmeste pårørende i forhold til sykehusinnleggelse, opphold på institusjon og lign). En ffm kan også omfatte salg av fast eiendom og andre verdier.
 • En ffm trer i kraft først når fullmaktsgiver ikke lengere er i stand til å ivareta egne interesser. Inntil da kan den endres.
 • Fullmektig må ta stilling til at fullmakten skal tre i kraft, og snarest varsle fullmaktsgiver og dennes nærmeste pårørende (ektefelle, samboer, andre slektninger) om ikrafttredelse.
 • Ffm kan (bør) ved ikrafttredelse stadfestes av fylkesmannen.
 • Fullmaktsgiver skal orienteres om alle tiltak under fullmakten der dette er naturlig – og mulig.

 Innholdet i en ffm vil variere avhengig av fullmaktgivers livssituasjon. Her kan du laste ned: Eksempel på framtidsfullmakt – juni 2020

Lillestrøm, juni 2020

Magnar Aukrust, juridisk embetseksamen fra 1973, allsidig juridisk praksis fra offentlig virksomhet, domstol, politi og Justisdepartementet. Advokatbevilling fra 1990.

 

 

 

Apper ved afasi – ny nettside

En ny nettside om apper er lansert! Nettsiden gir en oversikt over apper med relevans for voksne med afasi. Siden er utviklet for bruk av logopeder, men er tilgjengelig for alle interesserte.  På generelt grunnlag minner vi om at datastøttet språktrening bør hvile på et faglig fundament.

Bakgrunn

Teknologi i seg selv kan være en barriere for personer med afasi. Men teknologi kan også bidra til sosial deltakelse og lette tilgjengelighet. Nettsiden app.afasi.no skal gi fagpersoner et sted å begynne å lete etter relevante apper. Appen bør siden prøves ut sammen med den enkelte. En kan anta at gode apper kan bidra til å fremme språklig rehabilitering, tilgjengelighet eller deltakelse.

Beskrivelse av nettsiden

Klikk deg inn på app.afasi.no, og du er i gang. Det krever ikke innlogging. Per mai 2020 er snaut 60 apper omtalt på nettsiden. Disse er kategorisert i grupper: Språk (ordmobilisering, auditiv forståelse, lesing, skriving, semantikk), tall, verktøy, tilgjengelighet, sosialt og aktiviteter. Målet har vært å inkludere språklige apper og andre apper av relevans for voksne med afasi. Appen skal bidra til øving eller avkobling.

Som bruker av siden kan man velge å klikke seg rundt og lese og lete. Man kan også søke etter apper ut fra kategoriene nevnt over. Man kan velge kun å søke etter apper som er gratis, eller ut fra plattform (Android, iPad, iPhone, iPod Touch eller Windows). Hver app er beskrevet med noen stikkord og en lengre beskrivelse, samt litt om ulike innstillinger. Det er en begrenset mengde informasjon om hver app. Dersom en app virker interessant, kan man klikke seg videre til andre nettsider for mer informasjon. Prøv alltid gratisversjonen av appen først, hvis en slik versjon finnes.

Nettsiden app.afasi.no er inspirert av nettsiden Aphasia Software Finder. Der finner man engelske apper og programvare. Appbiblioteket.no er en annen norsk appnettside vi vil anbefale. Den er bra og funksjonell, men appene på Appbiblioteket er i hovedsak omtalt med tanke på andre elev- og brukergrupper enn voksne med afasi. Vi håper app.afasi.no kan være et nyttig supplement.

At en app er inkludert på app.afasi.no er ikke ment som et objektivt kvalitetsstempel. Det er bare en indikasjon på at vi som står bak nettsiden antar at appen kan være brukbar for (få eller flere) voksne med afasi. Apper er blitt inkludert på nettsiden fordi noen har anbefalt appen: Enten en person med afasi eller en logoped. Beskrivelsene av appene inneholder i en del tilfeller tips om hvordan en app kan gjøres mer brukbar for voksne med afasi. Vi har ikke gjort analyser av de firma eller privatpersoner som produserer, formidler eller markedsfører appene, hverken etisk, kommersielt eller på andre måter. Vi vil i hovedsak ikke inkludere svært dyre apper. Vi har heller ikke inkludert apper som markedsføres som hjelpemidler i kommunikasjon.

Avslutning: Levende nettside

Nå er app.afasi.no formelt lansert, men den er ikke endelig sluttført. Det vil være barnesykdommer, i form av mindre feil og mangler. Disse vil rettes opp etter hvert som de oppdages. I tillegg vil vi prøve å holde nettsiden så levende og oppdatert som mulig. Vi vil oppdatere og legge til nytt innhold i ny og ne. Vi ønsker dialog med brukere av nettsiden. Gi oss ris eller ros, tips til nye apper eller annet. Send gjerne en epost til afasi@afasi.no. Vi ønsker også at du forteller andre om denne nettsiden.

Vi håper nettsiden vil være et nyttig bidrag i arbeidet med og for mennesker som lever med afasi.

Takk

Nettsiden ble til som ledd i prosjektet «Happy apping ved afasi?». Prosjektet er finansiert av Stiftelsen DAM (ExtraStiftelsen). Det er eid av Afasiforbundet i Norge. Afasimiljøet ved Statped sørøst hadde ideen til prosjektet. De har stått for afasi-faglig gjennomføring. Statped la til rette for dette. Frifugl har vært vår samarbeidspart i utvikling av nettsiden, både for pc og mobil. Personer med afasi og fagpersoner har bidratt vesentlig med nyttige tilbakemeldinger og tips. Stor takk til alle.

 

Artikkelen  er en forkortet versjon av en artikkel som stod på trykk i Norsk tidsskrift for logopedi, 2/2020.

Marianne Brodin, Hedda Døli, Nina Helen Erikstad,  Line Haaland-Johansen

Masterstudenter søker logopeder og personer med afasi til å delta i testing av multimedia masterprosjekt

Har du erfaring med å jobbe med mennesker med afasi eller har du selv afasi?

Vi er to studenter som skriver en masteroppgave i Multimedia og Læringsteknologi og har utviklet en spillapplikasjon kalt Reperio. Prototypen inneholder fire minispill som er inspirert fra kjente testbatterier og kartleggingsverktøy som for eksempel PALPA, HAST og VOST. Vårt mål er å undersøke om spill i rehabilitering av Afatikere kan bidra til økt glede, motivasjon og engasjement hos brukerne. I tillegg ønsker vi å undersøke hvorvidt statistikk og informasjon fra brukernes spillresultater, kan fungere som en digital kartlegging av afatikere i rehabilitering.

Deltagelse innebærer å teste ut og spille de fire spillene i Reperio, gjerne flere ganger, samt svare på noen spørreundersøkelser.

VIKTIG for PC brukere: Bruk Google Chrome eller Firefox nettleser Internet Explorer og (eldre versjoner) av Edge er ikke kompatibel.

Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål angående prosjektet. Send epost.

Prosjektet er NSD godkjent.

Se vedlagte dokumenter med instruksjoner for logopeder og personer med afasi som ønsker å delta.

På forhånd, tusen takk for at du deltar!

 

Med vennlig hilsen,
Vegard Schau og Kenneth Mykland
Universitetet i Agder

 

Reperio Invitasjon_Afatikerer

Reperio Invitasjon_Logopeder

 

 

Illustrasjon: Shutterstock

Om Covid-19

Her finner du informasjon om Covid-19 som er tilpasset personer med afasi.

Last ned: Afasivennlig info om Covid-19, Norsk, bokmål

Frivillighet Norge har laget en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Les mer her:  Smittevern i frivillige organisasjoner

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har laget en nettside med Korona-informasjon. Siden gir oversikt over hvor du finner svar på spørmsål knyttet til velferdsordninger.

For å holde deg orientert om korona-pandemien og hvilke smitteverntiltak som til en hver tid gjelder, anbefaler vi også å følge med på  FHI.no og helsenorge.no. Du kan også kontakte helse Norges informasjonstelefon på tlf. 815 55 015 (hverdager 08-18 og helger 10-16).

Informasjonspakke

For mange som blir rammet av afasi og deres pårørende er tilgangen på god informasjon tidlig i forløpet viktig. Ofte kan mangel på informasjon en klar vei videre være svært belastende både for den afasirammede og deres pårørende.  Vi håper at informasjonspakken kan være til hjelp og bidra til å lette litt på usikkerheten og belastningene som en livsendrede situasjon ofte innebærer.
Alle nye medlemmer får tilsendt informasjonspakken gratis.

Fagpersoner kan bestille opptil 10 stk gratis. Porto belastes for antall over 10 pakker.

Informasjonspakken inneholder:

 • Brosjyrer om afasi
 • ”Gi Tid” kort
 • Afasiforbundets medlemsblad ”Afasiposten”

Bestill i nettbutikken vår eller send en epost til afasi@afasi.no

Afasi og videokonsultasjon

Vi vil gjerne ha kontakt med logopeder og personer med afasi som har positive erfaringer med logopedbehandling som videokonsultasjon. Dette kan bli en liten sak  i Afasiposten. Ta kontakt med annika@afasi.no om dere har noen positive historier og noen  som vil dele erfaringene sine.

Bakgrunnsinformasjon:
På grunn av situasjonen med korona-viruset kan logopeder nå  gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene. Helfo har utarbeidet en midlertidig forskrift som gir rom for videokonsultasjon. Den inneholder blant annet informasjon om at videokonsultasjoner skal gjøres i henhold til informasjonssikkerhet og på bestemte plattformer. Denne gjelder foreløpig fram til 1. september 2020.