Afasiforbundet i Norge

Rettigheter Backup (gammel versjon)

Rettigheter og ordninger

  • Rettigheter til opplæring for barn, unge og voksne er hjemlet i Opplæringsloven. Opplæringsansvarlig instans i kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge opplæringen for personer med særskilte behov. Dette inkluderer personer med afasi.
  • En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Du kan lese mer om dette her: www.helsenorge.no

Rett til logoped

I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning. Noen pasienter henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling. Afasirammede vil ofte ha behov for intensiv og langvarig språktrening hos logoped.

Endret regelverk for henvisning til privat logoped fra 1.januar 2017

Fra og med 1. januar 2017 endret HELFOs regler for henvisning til privatpraktiserende logopeder. Tidligere var man nødt til å få et skriftlig avslag på oppfølging fra kommunen før man kunne søke HELFO om å få dekket utgiftene til privatpraktiserende logoped. Avslaget skulle sammen med henvisning fra lege sendes til HELFO for forhåndsgodkjenning. Nå  holder det derimot med en henvisning fra lege. Henvisningen skal gis til logopeden som skal vurdere om vilkårene for behandling hos logoped er tilfredsstilt. Du velger selv hvilken logoped du ønsker å bruke

Mangelfull språkopplæring?

En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Les mer om hvordan du skal gå fram når du ikke får det du har krav på.

Rett til individuell plan

Rett til individuell plan (IP) er hjemlet i en rekke lovverk. Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, så har du rett til IP.

IP er ment å gjøre samarbeidet mellom deg og de ulike fagpersonene lettere. Den skal også skape oversikt. Hva er bestemt? Hvem har ansvar for hva? En individuell plan er et samarbeidsdokument.

Nasjonale retningslinjer

Norske retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag (herunder også afasi etter slag) ble utgitt av Helsedirektoratet i 2017. Retningslinjene gir anbefalinger for god praksis, basert på forskning og ekspertkunnskap, så vel som brukerperspektiver.

Spørsmål om rettigheter?

Da kan Rettighetssenteret være stedet for deg. Dette er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Barn som pårørende

Snakketøyet er navnet på det siste verktøyet fra BarnsBeste, et enkelt og tilgjengelig verktøy for å få til en samtale med barn og foreldre når foreldrene er syke. Hvilke rettigheter har barna når mor eller far får hjerneslag og afasi?