Afasiforbundet i Norge

Norge trenger en rehabiliteringsreform

Tjenestene du vil trenge når det gjelder rehabilitering, er svært varierende. Det er hvor du bor som langt på vei avgjør hva slags tjenester du får.

Nok løfter
Vi har hørt løftene fra varierende regjeringer gjennom mange år. Derfor knyttet det seg store forventinger til regjeringens «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering» som er gjennomført i 2017-2019.  Planen er nå evaluert av konsulentselskapet KPMG, på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Konklusjonen i evalueringen er at det må utarbeides og vedtas en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering. Opptrappingsplanen er i bunn og grunn en tilskuddsordning, og ikke en endringsplan med konkrete eller tallfestede mål. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er et komplekst tjenesteområde hvor 365 kommuner har forskjellig tilnærming og metoder og hvor det er et bredt spekter av aktører.

Rehabilitering må gis prioritet
Dette er bakgrunnen for at 20 brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner og fagmiljøer innen rehabilitering står bak dokumentet
Norge trenger en rehabiliteringsrreform. Dokumentet skisserer utfordringsbildet som ligger til grunn for kravet om en rehabiliteringsreform. Afasiforbundet er en av organisasjonene som stiller seg bak dokumentet.

En slik reform må inkludere følgende:
-Tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer, inkludert rehabiliteringstilbudet til barn og unge og til personer med samtidige psykiske helseutfordringer og/eller ruslidelser
-Rehabilitering må integreres i hele pasientforløpet
-Et kompetanseløft innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering, og sterke fagmiljøer med kompetanse innen digitalisering og teknologi
-Styrking av samhandlingen mellom den enkelte pasient/bruker og tjenestetilbudet
-Inkludering av pårørendeperspektivet
-Styringsdata som gir nødvendig kunnskap om effekt og kvalitet
-Forskning på rehabilitering i hele pasientforløpet
-Finansiering må stimulere ønsket utvikling

Vi er klare til å bidra.

Her kan du laste ned: Norge trenger en rehabiliteringsreform

Kilde: FFO
Foto: Shutterstock

print