Afasiforbundet i Norge

Representantforslag om logopedi som skal-tjeneste

 

Stortingsrepresentantene Karin Andersen og Nicholas Wilkinson i SV har sendt inn forslag til Stortinget om lovfestet krav om logoped i kommunene, slik alle får den språkhjelpen de trenger. Her kan du lese høringssvaret Afasiforbundet sender inn til Helse- og omsorgskomiteen. Høringsfristen er 12. januar 2020.

Innspill til Representantforslag 8-36L (2020-2021)

Representantforslag om lovfestet krav om logoped i kommunene

Hvert år rammes mange tusen mennesker av hjernesykdommer som forårsaker vansker som gir behov for logoped. Timene hos logoped kan bety forskjellen på uførhet og veien tilbake til et yrkesaktivt liv – et liv der en kan kommunisere med omverdenen istedenfor å være passiv tilskuer. Det kan bety forskjellen på et liv fylt med gode måltider og et liv med sondemat. I verste fall betyr uteblitt hjelp en for tidlig død.

I 2019 foretok Afasiforbundet den største logopedundersøkelsen som er gjennomført til dags dato. Bakgrunnen for undersøkelsen var at flere grupper av hjernehelsepasienter har et prekært behov for opptrening hos logoped. Store forskjeller på tilgangen til logoped, både kommunale og privatpraktiserende, framkom. I de fleste kommunene fantes overhodet ikke logopedtilbud til voksne og tilbakemeldinger vi har fått knyttet til barn og unge viser samme tendenser. I samme undersøkelse framkom at mange av disse kommunene heller ikke kjente til alternativer (privatpraktiserende logopeder) for pasientene.

Undersøkelsen var planlagt gjentatt i 2020, men grunnet Covid-19 er dette satt på vent. Foreløpige resultater, innhentet før pandemien fikk fotfeste i Norge, tyder dessverre på at lite har endret seg siden 2019.

Helseministeren har tidligere pekt på sørge-for-ansvaret kommunene har for å yte forsvarlige tjenester til innbyggerne, men det er tydelig at dette ikke har vært tilstrekkelig. Tusenvis av pasienter i alle aldre med akutt behov for oppfølging på grunn av afasi, svelgevansker eller andre logopediske vansker står uten hjelp, mens kommunene kutter stillinger. Ansvaret skyver de over på privatpraktiserende logopeder uten krav om formelt samarbeid med kommunene. Situasjonen er alvorlig og må gjøres noe med.

Logopeden er uunnværlig for å trene opp språk-, stemme og svelgefunksjon hos pasientgrupper som trenger dette. Ingen kan erstatte logoped i møtet med hjernehelsepasienter og andre pasientgrupper som trenger opptrening innen logopediske arbeidsområder. Mangelen på kompetanse i Norge er særlig stor innen områdene afasi (ervervede språkvansker etter hjerneskade), stemmevansker og dysfagi (svelgevansker). Svært mange pasientgrupper blir derfor stående uten hjelpen de har behov for. Ikke minst vil logopedene være viktig i en tid der det blir flere og flere eldre i Norge. Det vil derfor være viktig å sikre at nok logopeder utdannes for å møte framtidens behov.

 

Så lenge kommunene ikke er pålagt å ha avtaler med logopeder, må en forvente at en del kommuner ikke vil ta ansvar for og kostnadene ved å yte et forsvarlig tjenestetilbud. Å skyve ansvaret over på privatpraktiserende logopeder og kostnadene over på HELFO er heller ingen god løsning. Dette ville skape usikkerhet i tilbudet ettersom privatpraktiserende logopeder selv og uten føringer ut fra kommunenes behov, velger hvilke pasientgrupper de jobber med, hvor de jobber og hvilket tilbud de ønsker å gi.

 

De skadelidende i dagens ordning er pasienter i alle aldre som blir stående uten nødvendig hjelp, personer som på grunn av manglende samhandling ender som kasteball mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene og personer som dør tidlig grunnet aspirasjonspneumoni (lungebetennelse som følge av feilsvelging). For å sikre at hjernehelsepasienter og andre pasientgrupper får den logopedhjelpen de har behov for må dagens ordning endres.

 

Afasiforbundet mener

  • dagens ordlyd i §3-2 kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester ivaretar ikke pasienter med behov for logopedoppfølging
  • logopedi må bli en lovpålagt tjeneste i kommunene
  • kommunene må formelt knytte til seg kommunale eller private logopeder for å sikre kompetanse i kommunen og dekke behovet til innbyggerne sine
  • antall logopeder som utdannes må økes for å møte dagens etterslep og fremtidens behov
  • det bør komme på plass en autorisasjonsordning for logopeder som helsepersonell for å ivareta og sikre kvaliteten i tjenestene som ytes og gjøre logopeder til en naturlig del av tverrfaglig oppfølging.

 

Exterior of the Norwegian Parliament Stortinget in Oslo, Norway. Photo: iStock

print