Afasiforbundet i Norge

Framtidsfullmakt – en løsning for personer med afasi?

En framtidsfullmakt (ffm) skal sikre at interessene våre blir ivaretatt også etter at vi pga alvorlig svekket helbred ikke lengre er i stand til å ivareta våre interesser. I en ffm utpeker vi den personen vi vil skal representere oss – som  fullmektig.

Vi blir stadig eldre, og mange av oss vil kunne oppleve mange år mot slutten av livet der vi kan bli en kasteball mellom myndigheter og slektninger som ikke «forstår» våre ønsker og behov. En framtidsfullmakt kan sikre oss et verdig liv også etter at vi er så svekket at vi ikke lengere greier å ivareta egne interesser. I formen minner en framtidsfullmakt mye om et testament. I innhold er det mye som skiller. Vær  oppmerksom på at en ffm ikke erstatter et testament.

Noen hovedpunkter om fremtidsfullmakt:

  • Ffm kan opprettes av alle myndige personer.
  • Fullmektig må også være myndig. Det kan oppnevnes en annen fullmektig i tillegg for situasjoner der fullmektigen er forhindret.
  • En ffm kan også utpeke flere fullmektiger. NB! Men unngå tvist og tvil.
  • Ffm kan omfatte både økonomiske forhold (betale løpende regninger, innkjøp av varer) og private spørsmål (å være nærmeste pårørende i forhold til sykehusinnleggelse, opphold på institusjon og lign). En ffm kan også omfatte salg av fast eiendom og andre verdier.
  • En ffm trer i kraft først når fullmaktsgiver ikke lengere er i stand til å ivareta egne interesser. Inntil da kan den endres.
  • Fullmektig må ta stilling til at fullmakten skal tre i kraft, og snarest varsle fullmaktsgiver og dennes nærmeste pårørende (ektefelle, samboer, andre slektninger) om ikrafttredelse.
  • Ffm kan (bør) ved ikrafttredelse stadfestes av fylkesmannen.
  • Fullmaktsgiver skal orienteres om alle tiltak under fullmakten der dette er naturlig – og mulig.

 Innholdet i en ffm vil variere avhengig av fullmaktgivers livssituasjon. Her kan du laste ned: Eksempel på framtidsfullmakt – juni 2020

Lillestrøm, juni 2020

Magnar Aukrust, juridisk embetseksamen fra 1973, allsidig juridisk praksis fra offentlig virksomhet, domstol, politi og Justisdepartementet. Advokatbevilling fra 1990.

 

 

print