Afasiforbundet i Norge

Ny doktorgrad om afasi

Gratulerer til Karianne Berg som disputerte på NTNU 9. februar. Avhandlingen bidrar til økt kunnskap om hvordan brukermedvirkning foregår i mål og planarbeid i afasirehabilitering i Norge.

Hjerneslag er på verdensbasis en av de hyppigste årsakene til død og alvorlig funksjonshemming og nye anslag viser at hvert år rammes mellom 11 000 og 12 000 personer av et førstegangs hjerneslag i Norge. Forskning har vist at mellom 30% og 35% av de som får hjerneslag kan ha språklige utfall slik som afasi. I tillegg kan man forvente utfall knyttet til kognisjon og fysisk funksjonsnivå, noe som ofte fører til behov for rehabilitering.

Hovedmålet med denne avhandlingen var å bidra til å øke kunnskapen om hvordan brukermedvirkning foregår i mål og planarbeid i afasirehabilitering i Norge; hva er erfaringene fra praksis, hva er hindringene og hva kan gjøres for å øke brukermedvirkningen.

Det ble gjennomført tre kvalitative studier. I studie 1 ble det gjennomført fire fokusgruppeintervju med 20 logopeder hvor vi undersøkte deres erfaringer med brukermedvirkning i afasirehabiliteringen. I studie 2 ble 15 personer med afasi intervjuet om sine erfaringer med brukermedvirkning i samhandling med logoped. I studie 3 hadde vi en ny runde med fokusgruppeintervjuer med 11 av logopedene fra studie 1. Denne gangen undersøkte vi hva logopedene beskrev som viktigst for å oppnå brukermedvirkning i møtet med personer med afasi.

Resultatene viste at både personene med afasi og logopedene understreket at det var viktig å lykkes med brukermedvirkning når mål og planer for afasirehabiliteringen skal lages, men at det var flere hindringer, og at afasien var den mest framtredende. Logopedene viste en bevisst holdning til hva brukermedvirkning bør være, samtidig som de opplevde at det var utfordrende å få de gode eksemplene gjennomført i praksis. Dette ble bekreftet av personene med afasi. Til tross for at de var fornøyde med tilbudet de fikk kom det fram at de opplevde målene, innholdet og tidsrammene for afasirehabiliteringen som uoversiktlige.

Denne avhandlingen gir ny kunnskap om erfaringer med brukermedvirkning mellom logopeder og personer med afasi i Norge. For å gjøre den afasirehabiliteringen mer personsentret er det behov for å endre klinisk praksis. Det er behov for mer kunnskap om hvordan man best mulig kan oppnå brukermedvirkning i afasirehabiliteringen, samtidig som det er viktig å ta med de gode erfaringene som allerede finnes. Både brukere og profesjonelle trenger opplæring i hvordan man kan utnytte mulighetene som ligger i brukermedvirkning når mål og planer for rehabiliteringen skal lages.

print