Afasiforbundet i Norge

Nye regler fra Helfo

Fra og med 1. januar 2017 endret HELFO sine regler med tanke på henvisning til privatpraktiserende logopeder.

Personer med afasi sin rett til logoped er hjemlet i opplæringsloven §4A. Rett til å få dekket behandling hos privatpraktiserende logoped er hjemlet i folketrygdloven §5-10.

Fra og med 1. januar 2017 endret HELFO sine regler med tanke på henvisning til privatpraktiserende logopeder. Tidligere var man nødt til å få et skriftlig avslag på oppfølging fra kommunen før man kunne søke HELFO om å få dekket utgiftene til privatpraktiserende logoped. Avslaget skulle sammen med henvisning fra lege sendes til HELFO for forhåndsgodkjenning. Nå  holder det derimot med en henvisning fra lege. Henvisningen skal gis til logopeden som skal vurdere om vilkårene for behandling hos logoped er tilfredsstilt. Du velger selv hvilken logoped du ønsker å bruke.

Henvisningen vil som tidligere bare gjelde for 25 behandlingstimer om gangen før man vil trenge en ny henvisning fra lege. Når timene er brukt opp skal lege og logoped vurdere om det er behov for ytterligere oppfølging.

Dette er godt nytt for våre medlemmer, da det letter tilgangen til privatpraktiserende logoped sammenlignet med tidligere. Regelendringene endrer likevel ikke det som er en av de største utfordringene en person med afasi står overfor når det kommer til oppfølging, nemlig tilgangen til tjenesten. Det er fremdeles slik at det i mange kommuner ikke eksisterer noe logopedtilbud, verken kommunalt eller privat.

Forbundet vil derfor fortsette kampen om å skape likhet mellom kommunene for at dere skal få hurtig og intensiv behandling tilpasset deres behov.

  • Nye regler trådde i kraft 1. januar 2017.
  • For brukere over 18 år trenger man nå bare henvisning fra lege for å få oppfølging hos privatpraktiserende logoped.
  • Henvisningen gis til den logopeden du velger
  • Logopeden vurderer behovet for logopedoppfølging
  • Henvisningen gjelder for 25 timer om gangen
  • Du står fritt til å velge logoped selv, eller bytte logoped om du ønsker
  • Det er fremdeles mangelfull logopeddekning i Norge og store ulikheter mellom kommunene.
print