Afasiforbundet i Norge

Nasjonale retningslinjer

Anbefaler intensiv språkopplæring

Kartlegging og opptrening av språk- og kommunikasjonsvansker starter på sykehuset, og krever ofte langvarig oppfølging av logoped når personen kommer hjem.

Språktrening ved afasi og/eller taleapraksi bør igangsettes i akuttfasen og være av tilstrekkelig mengde og hyppighet. Intensiv trening bør omfatte minimum fem timer i uken hvis man ønsker å oppnå en målbar endring av språkvanskene ifølge Helsedirektoratets retningslinjer for rehabilitering av hjerneslag (2017). Forskning viser at 5 timer i uken har effekt og at det er best effekt når terapien starter i akuttfasen.

Andre viktige anbefalinger i retningslinjene

Alle pasienter med slag i dominant hemisfære bør screenes med tanke på språkvansker, og pasienter med språk- og kommunikasjonsvansker bør henvises til kartlegging av språk- og talefunksjon hos logoped. b) om intensiv språktrening i kronisk fase.

Hos slagrammede i kronisk fase med språkvansker (afasi) foreslås intensiv språktrening i en tidsbegrenset periode. Dokumentasjonen viser en effekt av intensiv språktrening sammenlignet med lavintensiv språktrening.

Rettigheter

Alle kommuner skal ha et tilbud til voksne med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker. Retten til utredning og opplæring er hjemlet i Opplæringsloven, kapittel 4A-2. Afasirammede bør få tilgang til logopedtjenester umiddelbart etter utskrivning fra sykehuset. Dersom kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi et slikt tilbud, kan Folketrygden dekke utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).

Hvorfor er det så vanskelig å få nok språktrening etter et hjerneslag? – Melanie Kirmess (forskning.no)

Link til Afasiforbundets brosjyre: Rettigheter ved afasi

print