Afasiforbundet i Norge

Klassifisering av afasi – enklere sagt enn gjort?

Flere forskere har forsøkt å definere og klassifisere forskjellige typer afasi ut i fra symptomer og
skadelokalisasjon i hjernen.

Dette kan føre til en del forvirring ved at ulik terminologi blir brukt om en og samme vanske. Det at lokalisasjon blir brukt til å beskrive afasitypen kan også være forvirrende, siden skader i omtrent samme sted i hjernen i praksis fører til et stort spekter av afatiske symptomer hos ulike pasienter.

To former for afasi som tradisjonelt har blitt omtalt i litteraturen er Brocas afasi og Wernickes afasi. I Helsedirektoratets retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag brukes ikke disse betegnelsene, men inndelingen faller sammen med de to formene for afasi: «Grovt sett kan man skille mellom ikke-flytende talepreg (assosiert med fremre skade) og flytende talepreg (assosiert med bakre skade).» (Helsedirektoratet). Man må likevel være forsiktig med å trekke konklusjoner ut fra to hovedtyper av afasi. Det kan tildekke situasjonen mer enn det forklarer, fordi symptombeskrivelsene ofte ikke passer så godt i praksis. Man trenger en beskrivelse av den enkelte personens språklige fungering i tillegg. I dag omtales og klassifiseres afasi oftere mer generelt ut i fra skadelokalisasjon av helsepersonell.

Med alle forbeholdene som her er nevnt, tar de neste avsnittene for seg de mest vanlige kjennetegnene ved disse to formene for afasi.

Med alle forbeholdene som her er nevnt, tar de neste avsnittene for seg de mest vanlige kjennetegnene ved disse to formene for afasi.

Figur 2: Illustrasjon av hjernen med lokalisering av hhv Brocas område i blått og Wernickes område i rødt.

Illustrasjon: Håvard Hegdal

print