Afasiforbundet i Norge

Mangelfull språkopplæring?

En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Les mer om hvordan du skal gå fram når du ikke får det du har krav på.

Dersom du trenger logopedhjelp kan du henvende deg til den kommunale voksenopplæringen, ev. opplæringsetaten i din kommune:

  • Du kan selv søke deg dit eller du kan få andre til å søke for deg.
  • Mange kommuner har søknadskjema liggende på nettsiden sin.
  • Kommunen skal gi deg en sakkyndig vurdering og et skriftlig enkeltvedtak. Dette gjelder enten kommunen kan eller ikke kan gi deg et tilbud.
  • Du har rett til å klage på vedtaket dersom du har fått avslag eller synes du har fått tildelt for få timer.
  • Klagen skal sendes den instans som har fattet vedtaket.
  • Dersom klagen ikke fører til endring av vedtak, kan klagen sendes videre til neste instans som er utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.
  • Hos den kommunale opplæringsetaten kan du få veiledning om adgangen til å klage og reglene for saksbehandlingen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Afasiforbundet, E-post: afasi@afasi.no, telefon 22428644.

Les mer om rett til logoped her:  Om rett til logoped

print