Afasiforbundet i Norge

Afasi for helsepersonell

Arbeidet med å skrive teksten startet i Afasiforum 3. Det er et samarbeid mellom mange institusjoner som arbeider med afasi. Forumet består av flere grupper. En av gruppene har hatt informasjon om afasi som tema. Den gruppen har bestått av logopedene Malin Dalby, Eva Nordset og Ingvild Røste. Vi tenkte at Afasiforbundet kunne være en bra samarbeidspartner. Derfor tok vi kontakt med Marianne Brodin i Afasiforbundet. Hun var positiv til ideen, og kunne tenke seg å legge teksten på afasi.no. Hun har vært med i gruppa siden. Tekster som skal ligge på nettet må være litt annerledes enn de som skal stå i et blad. Marianne har bidratt med mye kunnskap om dette.

Vi kom fram til at vi ønsket å rette oss mot helsepersonell. Helsepersonell er blant andre sykepleiere, leger, fysioterapeuter og hjelpepleiere. Disse fagpersonene møter ofte personer med afasi. De har spisskompetanse på det medisinske. De kan mye om anatomi, sykdom og medisiner. De møter mange ulike pasientgrupper i yrkeshverdagen sin, og man kan ikke forvente at de alltid har nok kunnskap om afasi.

Målet var at det skulle være enkelt for helsepersonell å finne nyttig informasjon om afasi. Vi har prøvd å skrive kortfattet og konsist. Vi har skrevet om hva afasi er, og understreket at det er mer enn bare talevansker. Vi har også skrevet om hva det ikke er, for eksempel at man fortsatt kan tenke selv og ha meninger om sitt eget liv. Vi har også skrevet om hva man må ta hensyn til når man prater med en person med afasi.

Vi har prøvd å rette teksten inn mot situasjoner som helsepersonell møter i sin arbeidshverdag. Vi har nevnt noen misforståelser vi har erfart at kan være vanlige blant helsepersonell.

Et eksempel vi har tatt opp, er at selv om noen med afasi kan lese høyt fra et skjema de har fått, kan de likevel ha behov for hjelp til å forstå og fylle ut skjemaet.

Et annet eksempel er at noen tror at de alltid må henvende seg til den pårørende. Det er ubehagelig for den afasirammede å bli undervurdert og ikke tatt med på avgjørelser.

Det at denne teksten ligger på www.afasi.no, betyr at helsepersonell må lete etter informasjonen selv. Vi har diskutert om vi kan henvende oss direkte til for eksempel fastleger med gode råd om kommunikasjon. Det er noe gruppa vil arbeide videre med.

Du finner artiklene her: https://afasi.no/Om-afasi/For-helsepersonell

print