Afasiforbundet i Norge

Rett til logoped

I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning.

Noen pasienter henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling. Afasirammede vil ofte ha behov for intensiv og langvarig språktrening hos logoped.

Alle kommuner skal ha et tilbud til voksne med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker. Retten til utredning og behandling er hjemlet i Opplæringsloven, kapittel 4A-2. Afasirammede bør få tilgang til logopedtjenester umiddelbart etter utskrivning fra sykehuset. Dersom kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi et slikt tilbud, kan Folketrygden dekke utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10).

print