Afasiforbundet i Norge

Mer om opplæringsloven

Rettigheter til opplæring for barn, unge og voksne er hjemlet i Opplæringsloven.

Opplæringsansvarlig instans i kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge opplæringen for personer med særskilte behov. Dette inkluderer personer med afasi.

Voksne med behov for ny opplæring etter sykdom og skade har rettigheter etter flere paragrafer i Opplæringsloven.
– § 4 A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne
– § 4A-2 Rett til spesialundervisnning på grunnskolens område

– § 4A-7 Skyss
– § 4A-8 Rådgivning

Disse paragrafene ble gjort gjeldende høsten 2002. De to første erstatter tidligere paragraf § 5-2.

§ 4 A-1 sier: ”De som er over opplæringspliktig alder, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.”

§ 4 A-2 sier: ”Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.”

Her finner du opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A74A-2

print