Afasiforbundet i Norge

Nye pasientrettigheter

Alle rettighetspasienter får også en tidsfrist for når hjelpen skal starte. Hvis sykehuset bryter fristen, er det nå sykehusets ansvar å varsle HELFO, som sørger for at pasienten får et tilbud et annet sted.

Flere helselover og -forskrifter endres med virkning fra 1. november. To av de mest sentrale endringene er retten til å velge behandlingssted og en styrking av rettigheter ved fristbrudd.

Helsenorge.no/velg-behandlingssted erstatter nå frittsykehusvalg.no. Der kan helsepersonell og pasienter få oversikt over behandlingssteder og ventetider i spesialisthelsetjenesten.

Ny godkjenningsordning

Pasientene kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private som har avtale med helseforetakene, samt private behandlingssteder som HELFO har godkjent som leverandør.

Denne godkjenningsordningen er ny. Den innebærer at private behandlingssteder kan søke HELFO om godkjenning for å tilby visse spesialisthelsetjenester som det offentlige betaler for.

Ikke alle behandlingssteder har rett til å vurdere henvisninger og eventuelt tildele rett til nødvendig helsehjelp med tidsfrist. På helsenorge.no/velg-behandlingssted er det oversikt over hvilke institusjoner som har slik vurderingskompetanse.

Ny ordning ved fristbrudd

Fra 1. november skal spesialisthelsetjenesten gi pasienten svar på om hun eller han har rett til helsehjelp eller ikke innen 10 dager etter at de har mottatt henvisning. Tidligere var fristen 30 dager.

Alle pasienter med rett til helsehjelp får også en bindende frist for når helsehjelpen skal starte. Hvis spesialisthelsetjenesten ikke overholder fristen, skal de varsle HELFO. HELFO kan da finne et annet behandlingssted dersom pasienten ønsker det. Pasienten kan ikke selv velge hvor hun vil motta helsehjelp på dette tidspunktet. Tidligere var det pasienten som måtte kontakte HELFO dersom spesialisthelsetjenesten ikke overholdt fristen.

Spesialisthelsetjenesten skal varsle fristbrudd til HELFO digitalt via Fristbruddportalen. Pasienten vil motta sms fra HELFO om dette. Mer informasjon om fristbrudd på helfo.no.

print