Afasiforbundet i Norge

Afasi og brukermedvirkning

Afasi er en språkforstyrrelse oftest forårsaket av hjerneslag, som kan gi vansker med å snakke, forstå hva andre sier, lesing og skriving. I tillegg til dette har afasi vist seg å ha stor innvirkning på personers livskvalitet både for den som har fått hjerneslag og familien.

Forskere nasjonalt og internasjonalt vil presentere nye forskningsresultater som gir en bedre forståelse av hva afasi er og som viser behandlingsmulighetene. Karianne Berg tar for seg tema brukermedvirkning for afasirammede logopeders erfaring fra språkrehabilitering.

«Brukermedvirkning for afasirammede er viktig og vanskelig» -afasirammedes og logopeders erfaring fra språkrehabilitering

At brukermedvirkning er viktig framkommer både gjennom retningslinjer for slagrehabilitering og lovgivningen i Norge, men vi vet lite om hvordan brukermedvirkning praktiseres i rehabiliteringshverdagen, dette gjelder spesielt for brukere med språk- og kommunikasjonsvansker. Studier har vist at kommunikasjonsvansker og kognitive utfall er sett på som den største barrieren for å involvere brukere i målsetningsarbeid, dette gjelder også for studier der personer med afasi ikke er inkludert

Intervjuer med 15 personer med afasi og 20 logopeder i Norge har vist at afasien er et stort hinder i brukermedvirkningen. Språkvansken gjør det svært utfordrende å skulle diskutere komplekse tema, noe som gjør brukermedvirkning i mål- og planarbeid i rehabiliteringen svært vanskelig. Jo større afasi, desto mindre er muligheten til aktiv medvirkning. Brukermedvirkning i rehabilitering har fra andre studier vist seg å være med på å påvirke resultatet i positiv retning, og vi kan dermed anta at personer med afasi har dårligere bedringspotensial enn personer med hjerneslag uten afasi. Logopeder og helsepersonell må finne nye måter å støtte samtalen på slik at personer med afasi kan inkluderes i mål- og planarbeid i rehabiliteringen på en bedre måte.
Resultatene fra denne studien viste at logopeder velger tilnærming til brukermedvirkning basert på tilstedeværende hemmere og fremmere. I følge eksemplene som ble gitt ble brukerstyrt medvirkning i hovedsak tilbydd personer med lett til moderat grad av afasi. Man kan spørre seg om logopeder tror det er mulig for personer med stor grad av afasi å delta I arbeid med mål- og planer for språkrehabiliteringen.

Til tross for at deltakerne i denne studien i liten grad ga beskrivelser av samhandling med logoped når mål og planer for rehabiliteringen skulle lages var de fleste i stor grad fornøyd med det tilbudet de fikk fra sine logopeder.

Karianne Berg har permisjon fra sin stilling som seniorrådgiver tilknyttet Statped med afasi og ervervet hjerneskade som arbeidsfelt. Hun er nå PhD stipendiat ved NTNU.

 

Kilde: www.statped.no

print