Trygd og støttetiltak

Ekstrautgifter, hjelp i hjemmet, trygd og arbeid, trinnene i attføringsløypa.

Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av en ny ordning kalt arbeidsavklaringspenger.

Mer...