Rett til logoped

I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning.

Noen pasienter henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling. Afasirammede vil ofte ha behov for intensiv og langvarig språktrening hos logoped. Opplæringsansvarlig i kommunen har ansvaret for at den afasirammede får oppfølging av logoped.

Ansvaret for rehabilitering og opplæring etter hjerneslag er fordelt på helsesektoren og opplæringssektoren, og derfor er rett til logopedisk behandling og logopedisk opplæring hjemlet i både Folketrygdloven (§ 5-10) og Opplæringsloven (§ 4A).

Voksne som får grunnskoleopplæring kan også ha rett på spesialundervisning. På disse sidene finner du informasjon om spesialundervisning for voksne:  www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Voksenopplaring/

Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning for voksne er er, hva ord og uttrykk betyr og hva du kan forvente av kommunen din? Last ned brosjyre:

Har du behov for utdypende informasjon? Utdanningsdirektoratets veileder gir informasjon om retten til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne og redegjøre nærmere for rettighetene til spesialundervisning:  Veilederen Spesialundervisning for voksne

Mer...

Rettigheter til opplæring for barn, unge og voksne er hjemlet i Opplæringsloven.

Opplæringsansvarlig instans i kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge opplæringen for personer med særskilte behov. Dette inkluderer personer med afasi.

Voksne med behov for ny opplæring etter sykdom og skade har rettigheter etter flere paragrafer i Opplæringsloven.
- § 4 A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne
- § 4A-2 Rett til spesialundervisnning på grunnskolens område

- § 4A-7 Skyss
- § 4A-8 Rådgivning

Disse paragrafene ble gjort gjeldende høsten 2002. De to første erstatter tidligere paragraf § 5-2.

§ 4 A-1 sier: ”De som er over opplæringspliktig alder, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.”

§ 4 A-2 sier: ”Voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.”

Her finner du opplæringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/%C2%A74A-2

Mer...