Rettigheter og ordninger

På disse sidene kan du kan lese mer om dine rettigheter.

  • Rettigheter til opplæring for barn, unge og voksne er hjemlet i Opplæringsloven. Opplæringsansvarlig instans i kommunen er ansvarlig for å tilrettelegge opplæringen for personer med særskilte behov. Dette inkluderer personer med afasi.
  • En person som har språk-/talevansker etter hjerneslag eller liknende, har rett til tilbud hos logoped. Du kan lese mer om dette her: www.helsenorge.no

Rett til logoped

I den første tiden etter skaden er det logopeder ved sykehus som skal ta seg av kartlegging og utredning.

Noen pasienter henvises videre til opphold ved rehabiliteringssentre, hvor de også har et tilbud om logopedisk behandling. Afasirammede vil ofte ha behov for intensiv og langvarig språktrening hos logoped. Opplæringsansvarlig i kommunen har ansvaret for at den afasirammede får oppfølging av logoped.

Ansvaret for rehabilitering og opplæring etter hjerneslag er fordelt på helsesektoren og opplæringssektoren, og derfor er rett til logopedisk behandling og logopedisk opplæring hjemlet i både Folketrygdloven (§ 5-10) og Opplæringsloven (§ 4A).

Private logopedtjenester

Her kan du lese om hvordan du skal gå fram for å søke logoped i privat regi gjennom Helfo. Du kan også lese om hvordan du skal gå fram om du ikke får den behandling du har krav på.

Trygd og støttetiltak

Ekstrautgifter, hjelp i hjemmet, trygd og arbeid, trinnene i attføringsløypa.

Rett til individuell plan

Rett til individuell plan (IP) er hjemlet i en rekke lovverk. Hvis du har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, så har du rett til IP.

Nasjonale retningslinjer

Norske retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag (herunder også afasi etter slag) ble utgitt av Helsedirektoratet i 2010.

Kartlegging logopedtilbud

Afasiforbundet kartlegger logoped-tjenester i kommunene i Norge. Det finnes ulik kompetanse og variable tilbud til voksne personer med afasi i kommunene. Vi ønsker å få et overblikk over tilbudet som gis. Vi håper du vil hjelpe oss, slik at vi som interesseorganisasjon kan gi bedre informasjon til våre medlemmer. Klikk på "kartlegging av logopedtilbud" for å besvare spørsmålene.