Nordisk Afasiråd - organisasjonene

Danmark: Hjernesagen – www.hjernesagen.dk
 Sverige: Afasiförbundet – www.afasi.se
 Norge: Afasiforbundet Norge – www.afasi.no
 Finland: Hjärnförbundet – Aivoliitto – www.aivoliitto.fi
 Island: Heilaheill (Hjernesundhed) – www.heilaheill.is