Kort om afasi

Her kan du lese om hva afasi er, og hvilke følger afasi kan få.
Innholdet er kortfattet og med illustrasjoner, slik at en afasirammet person lettere skal forstå.

Språkvansker

Du har kanskje fått høre at du har afasi.
Afasi er språkvansker etter en skade i hjernen.
Afasi kommer plutselig – ofte uten forvarsel.
Afasi = vansker med kommunikasjonen

_________________________________________

Afasi gjør det vanskeligere å snakke med andre.
Det kan være vanskelig å
finne og uttale ord
forstå det andre sier
lese
skrive

__________________________________________

Mer om afasi

Mange får afasi på grunn av et hjerneslag.

Selv om du har vansker med språket, så kan du tenke klart.Men du strever med å sette ord på tankene dine.

Afasi kan gjøre deg usikker og redd.
Du kan kanskje føle at du er helt alene om å ha dette.
Men du er ikke alene.
Det er mange andre som har afasi.

I Norge får minst 5–6000 menn og kvinner afasi hvert år.
Mange som rammes, er eldre mennesker.
Men også yngre mennesker får afasi.

Logopeden kan hjelpe deg med språkvanskene.

________________________________________________

Tekst: Eli Qvenild - Illustrasjon: Håvard Hegdal