Man regner med at over 60 % av alle som får hjerneslag, får problemer med synet. Ofte tenker vi at å se, er å kunne se små detaljer. Denne evnen blir sjekket med bokstavtavlen. Men vi ser også farger og ting i bevegelse. Dette registreres i egne områder av hjernen. Andre områder styrer øynenes muskler. Hvis disse musklene blir skadet kan en se dobbelt eller føle seg svimmel. Store deler av hjernen har med synet å gjøre, og synsvanskene vil bli helt forskjellige etter hvor skaden er.

 

Ofte vet ikke personen selv at synet er problemet. Dette gjelder også helsepersonell. Synsvansker gir ofte leseproblemer, slik at man kan tro det er en språkvanske. En som snubler i trappen, ser kanskje ikke hvor han skal sette foten. En som søler kan ikke bedømme avstanden til glasset, men man tror dette er motoriske vansker. Har en problemer med å finne fram, tenker man at det kommer av kognitiv svikt. Men alt dette kan komme av vansker med synet!    

Synsfeltutfall

Synsfeltutfall vil si at deler av synsfeltet ikke blir sett. En skade i venstre del av hjernen kan føre til at det man skulle sett til høyre i rommet, er borte. Dette skjer ofte hos personer med afasi. Hos noen er alt til høyre borte. Andre kan se et diffust lys, flimmer eller tåke i det skadde området. Noen oppfatter bevegelser eller farger, eller har syn i en del av den skadde siden. Mindre skader i synsbanene kan føre til blinde flekker i synsfeltet, som gjør at gjenstander i dette området bare forsvinner. Flytter en blikket, dukker de plutselig opp igjen. Små og store synsfeltutfall kan oppleves ubehagelig og forvirrende. De vil forstyrre både lesing og evnen til å orientere seg i omgivelsene.

Mer...