Om afasi

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. 

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.

Rundt 15 000 personer i Norge får hjerneslag hvert år og en tredjedel av disse får afasi i ulik grad. .

Graden av afasi varierer, fra ganske lette vansker som bedres raskt, til sterkt nedsatt språkfunksjon, som innebærer store vansker med å forstå tale, snakke, lese og skrive.

Symptomer på afasi varierer, avhengig av skadens lokalisasjon og omfang.

En del av dem som har afasi har lett for å forstå hva andre sier, men strever selv med å få frem ordene. Noen snakker i telegramstil.

Andre snakker lett og uanstrengt, men med få innholdsord og gjerne gale eller forvanskete ord slik at det kan være vanskelig å følge med i hva de mener. De begynner gjerne på setninger uten å fullføre dem. De finner ikke det riktige ordet, men finner kanskje ord som er i familie med det de skal bruke. Personer med denne type afasi har vansker med å forstå det andre sier, og merker ofte ikke at de snakker feil.

Mange som får afasi forveksler ja og nei, spesielt den første tiden.

Det er viktig å huske på at afasi arter seg forskjellig fra person til person.

Lesing og skriving er vanskelig for de fleste mennesker med afasi. Noen kan gjenkjenne og få mening i ord selv om de ikke kan lese dem høyt. Mange har vansker med å lese lengre setninger og å få mening i en tekst. Skriving er vanskelig for de fleste.

Kan personer med afasi huske og tenke?
Afasi er en skade på evnen til å kommunisere ved hjelp av ord. Kunnskaper, erfaringer og begreper er bevart; det er veiene inn og ut som er mer eller mindre blokkerte.

Det er viktig å behandle en person med afasi som den voksne, tenkende person han/hun faktisk er; en person som har hatt et fullt utviklet språk og en normal språkfunksjon inntil tidspunktet for skaden.

Behandling
Logoped-hjelp er det viktigste tilbudet for personer med afasi. Logoped må kartlegge skaden og sette i gang trening tidligst mulig.