Afasiposten, nr. 3/11

Høst 2011

Likemannsarbeid, frivillighet og medmenneskelighet

Vi vet at afasi får store konsekvenser for livskvaliteten til de som rammes, og vår oppgave er å ivareta deres interesse. Politiske myndigheter må påvirkes til å se verdien av et godt helhetlig rehabiliteringstilbud, tilgjengelig for alle som trenger det og så lenge de trenger det. Vel så viktig er det å styrke frivillighetsfeltet som en forebyggende forutsetning i samfunnet.

Frivillig engasjement har stor verdi, både for fellesskapet og for den enkelte.

Frivillig engasjement gir erfaringer som endrer oppfatningen av våre medmennesker og av oss selv. Det forebygger ensomhet og isolasjon, og styrker opplevelsen av felles ansvar. Frivillig innsats skaper kontakt mellom personer, og fører til samhold og solidaritet i samfunnet og en styrke i befolkningen. Dette så vi godt rundt oss etter hendelsene som rystet landet i sommer, de meningsfylte markeringene og de fine ordene. Takk til alle som viste at de tenkte på kontoret vårt som lå i dramatikkens nærmeste nabolag, men vårt hjørnebygg fikk kun ørsmå skader heldigvis. Stemningen ellers rundt i sentrum var veldig spesiell i tiden rett etter, men det er godt at knust glass etter hvert blir erstattet og at hverdagen har gått videre.

Likemannsarbeid er frivillig og ulønnet omsorgsarbeid for å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet. Det skal ikke erstatte offentlig eller privat omsorg, men være et supplement. Våre likemenn har erfart hva det vil si å få afasi inn i familien og hverdagen.

Det er av uvurderlig betydning å få råd hos noen som har opplevd det samme, et medmenneske som kan lytte og forstå.

Mange av oss har litt tid, evne og lyst til å delta i frivillig arbeid, noe som ofte blir til gjensidig glede og nytte. Aktuelle frivillige finnes både blant unge, voksne og eldre.

Den lokale aktiviteten er selve grunnmuren i Afasiforbundet, og er med å skape et bedre liv for mange afasirammede og pårørende. Aktiviteter og møteplasser er et viktig tilbud om fellesskap. Takk for at det er holdes liv i våre foreninger og for at det finnes et tilbud om felleskap for afasirammede. Mange har stått på i mange år, og heldigvis for det!

Organisert frivillig innsats representerer både økt kapasitet og kvalitet innenfor vårt samlede oppdrag til beste for både bruker og de frivillige. For å lykkes i arbeidet må vi jobbe systematisk med rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging, slik at likemannstilbudet består.

Det er på høy tid at vi arrangerer kurs for nye afasirammede og pårørende. Vet du om noen som er blitt rammet siste 2 år? Si fra at det er et helgekurs i Bergen 4-6. november, og oppfordre til å bli med på en helg til nytte og hygge. Se annonse i Afasiposten og på vår nettside www.afasi.no.

Gode høstdager til alle
fra Ellen Borge